Výberové konanie na KU v Ružomberku, TF TI Spišská Kapitula, 10.1.2024, CZ 00006/2024 TF

  CZ 00006/2024 TF

   Výberové konanie

  na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach,

  Teologický inštitút Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí

   Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, Teologický inštitút Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí: 

  • 1 funkčné miesto docenta na Katedre spoločenských vied v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby so špecializáciou na učiteľstvo hry na klávesové nástroje s didaktikou na TI TF KU, pracovisko Spišské Podhradie

   

      Požiadavky: kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa aktuálneho znenia § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. a podľa Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

            Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Termín nástupu: po vzájomnej dohode

  Uchádzači podajú prihlášku na výberové konanie na adrese: Dekanát Teologickej fakulty KU v Ružomberku so sídlom v Košiciach, Hlavná 89, 041 21 Košice, do 31. januára 2024. K prihláške je potrebné doložiť štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností, resp. akademických hodností, prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti, prehľad pedagogických a projektových aktivít a výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace). Obálku označte heslom „Výberové konanie TF KU“. Prihlášky zaslané e-mailom nebudú akceptované.

  doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

  dekan Teologickej fakulty KU