Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní

  Psychologická interpretácia rukopisu

  Názov inovačného vzdelávania: Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní

  Vstupné požiadavky pre záujemcov:

  Na inovačné vzdelávanie budú uchádzači zaradení na základe prihlášky uchádzača na inovačné štúdium, ktorej súčasťou je aj životopisdoklad o najvyššom získanom vzdelaní v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy v akejkoľvek aprobácii. Zaradenie na vzdelávanie posudzuje poskytovateľ inovačného vzdelávania – dekan TF KU.

   

  Rozsah inovačného vzdelávania: 52 hodín, z toho 21 dištančne.

   Stručné vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:

  1. Úvod do psychológie písma
  2. Výklad pojmov, znakov a vlastností rukopisu
  3. Základy fyziologicko-psychologickej diagnostiky, analýzy a interpretácie rukopisu
  4. Neuro-psychologické aspekty analýzy rukopisu
  5. Psychologická interpretácia rukopisu (rozbor cvičných rukopisov).

  Podmienky ukončenia vzdelávania

  1. Vzdelávanie môže ukončiť účastník vzdelávania, ktorý mal najmenej 80%-nú účasť na prezenčnej forme vzdelávania, vypracoval a odovzdal zadania dištančných úloh.
  2. Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou zostavenou v súlade s ustanoveniami § 56 zákona č. 138/2019 Z.z.
  3. Obsahom záverečnej prezentácie je preukázanie teoretických poznatkov z oblasti psychológie písma a diagnostická práca s vybraným rukopisom (poznanie a porozumenie osobnosti pisateľa).
  4. Po úspešenej záverečnej prezentácii, Teologická fakulta KU vystaví protokol, na základe ktorého vydá absolventovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní v súlade s § 56 zákona č. 138/2019 Z.z.

   

  Termín podania prihlášok: do 20.01.2024

  Prihlášku  si môžete stiahnuť tu.

  Spolu s prihláškou je potrebné zaslať overenú kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní na adresu:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Teologická fakulta, Hlavná 89

  041 21  Košice

  Kurz sa uskutoční v mesiacoch február-marec a záverečná prezentácia v máji toho istého roka. Presný dátum bude účastníkom oznámený mailom a bude zverejnený aj na webovej stránke Teologickej fakulty KU Košice.

  Poplatok: 130,- eur

  Poplatok za vzdelávanie sa uhrádza po obdŕžaní mailu zo študijného oddelenia s potrebnými údajmi o platbe.

  Miesto inovačného vzdelávania: Prezenčná forma inovačného vzdelávania prebieha na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice

  Odborný garant inovačného vzdelávania: doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD. a  PaedDr. PhDr. Erika Straková

  Otázky ohľadom organizácie vzdelávania: Mgr. Jana Kiškovská (studijne.tf@ku.sk)

  Otázky súvisiace s obsahom vzdelávania: PaedDr. ThLic. PhDr. Gabriela Genčúrová, PhD. (gabriela.gencurova@ku.sk)

  Študijný plán si môžete stiahnuť tu.