Vážení uchádzači o rigorózne štúdium!

  Na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity je možnosť absolvovať rigorózne štúdium z týchto dvoch programov:

  1) učiteľstvo náboženskej výchovy (PaedDr.) - Katedra spoločenských vied,

  2) sociálna práca (PhDr.) - Katedra spoločenských vied,

  Z iných odborov nie je možné robiť rigoróznu skúšku. Upozorňujeme, že rigorózum z učiteľstva náboženskej výchovy nie je rigorózom z (katolíckej) teológie alebo z niektorej jej špecializácie, preto treba prácu smerovať k pedagogickým cieľom. V rámci takejto práce je v podstate možné písať o ktorejkoľvek oblasti teológie, ale musí byť jasné prepojenie na vyučovanie náboženskej výchovy.

  Štúdium sa riadi podľa schválenej smernice. V stručnosti zhrnieme najdôležitejšie body:

  1) Záujemca o rigorózne štúdium musí mať magisterský diplom z toho istého alebo príbuzného odboru.

  2) Predpísané tlačivo prihlášky si možno stiahnuť (v prílohe), alebo vyzdvihnúť na oddelení pre vedu a výskum. Možno ju podať kedykoľvek, musí však obsahovať všetky prílohy uvedené v smernici. Ak prihláška nebude úplná, presná alebo podpísaná, nebude prijatá.

  3) Uchádzač si zvolí školiteľa z Teologickej fakulty, zoznam školiteľov pre konkrétne študijné programy môžete nájsť taktiež v prílohe.

  4) Kvôli vedeckej prínosnosti práce sa odporúča iná téma než bola písaná na bakalárskom alebo magisterskom stupni. Z toho dôvodu môžeme vyžadovať predloženie spomenutých prác uchádzača, aby sa tieto práce alebo ich časti nekopírovali.

  5) Vzhľadom na charakter Katolíckej univerzity odporúčame práce písať v kresťanskom duchu, využijúc bohatú bibliografiu Cirkvi, ako sú: dokumenty magistéria, pápežov, koncilov, kongregácií, iných cirkevných autorít, cirkevných spisovateľov súčasnej doby až do patristických a biblických čias. Netreba zabúdať ani na Sväté písmo a iné pramene, či už publikované alebo nepublikované. Odporúčame zohľadňovať miestne potreby a tradície Cirkvi u nás.

  6) Rozsah práce je 80 – 120 normovaných strán. Ostatné formálne, citačné, bibliografické a ďalšie parametre sú rovnaké, ako pri písaní magisterských prác a sú zverejnené na tejto webovej stránke Teologickej fakulty.

  7) Rigorózna práca sa predkladá maximálne do 12 mesiacov od dátumu podania prihlášky na rigorózne konanie

  8) Súčasťou rigoróznej skúšky sú najmenej dva predmety z odboru, na ktorý sa uchádzač prihlásil, príp. ktoré súvisia s témou rigoróznej práce. Táto skúška a obhajoba rigoróznej práce je ústna a komisionálna a zvyčajne trvá cca 60 minút. V rámci obhajoby sa odporúča použiť projektor, ktorý bude k dispozícii.

  9) Poplatky stanovuje smernica o poplatkoch.

  10) Podrobnosti si môžete naštudovať v smerniciach o rigoróznom štúdiu, v prípadne akýchkoľvek nejasností sa môžete obrátiť na študijné oddelenie (studijne.tf@ku.sk), telefónne číslo: 055/6836 100, kde Vám poskytnú bližšie informácie.

  Prajeme Vám veľa úspechov v rigoróznom štúdiu na našej Teologickej fakulte!

   

  Môžete si stiahnuť:

  1) Smernica rektora o náležitostiach záverečných, rigoróznych, habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

  2) Smernica dekana o rigoróznom štúdiu

  3) Prihláška na rigoróznu skúšku

  4) Zoznam školiteľov