ECDL/ICDL (European Computer Driving Licence/International Computer Driving Licence - Európsky vodičský preukaz na počítače) je celosvetovo najrozšírenejší systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Je medzinárodne rešpektovaný a zavedený vo vyše 100 krajinách sveta a vykonáva sa v 41 jazykoch.

  Systém ECDL je postavený na celosvetovo na:
     - jednotných sylaboch (štandardoch znalostí a zručností) vo vybraných tematických oblastiach IT
     - jednotnej metodike (štandardoch v postupe) overovania znalostí a zručností
     - jednotnej značke a dôslednej kontrole kvality testovania.

  Systém ECDL vznikol ako odpoveď na:
     - problém trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie (digitálnu gramotnosť) a
      - potrebu medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií.

  Systém ECDL bol na slovenský trh uvedený v roku 2004. V roku  2014 prešiel rozsiahlou aktualizáciou a pod dočasným označením „nové“ ECDL ponúka vyššiu flexibilitu, aktualizovaný obsah niektorých modulov, overovanie (certifikáciu) rozšírenú aj na ďalšie oblasti IT a tiež je možné zvoliť si kombinácie modulov podľa požiadaviek zamestnávateľa, študijných odborov alebo individuálneho plánu celoživotného vzdelávania.

  Overovanie znalostí a zručností sa vykonáva pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky. Overovacie skúšky (testy) sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov.

  Vyžadovaný okruh vedomostí a zručností pre prácu s počítačom, ktoré musí uchádzač v danej tematickej oblasti (module) preukázať vymedzujú tzv. sylaby modulu.

  Záujemca sa môže rozhodnúť pre niektorý z medzinárodne odporúčaných profilov digitálnej spôsobilosti:

  Digitálne povedomie, t.j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním dvoch určených štandardizovaných testov z 2 modulov (M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online) na základnej úrovni a potvrdzuje sa vydaním certifikátu ECDL Profile Certificate. Certifikát má časovo neobmedzenú platnosť.

  Digitálne základy - digitálna gramotnosť (Profl ECDL Base), t.j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním štyroch určených štandardizovaných testov zo 4 modulov (M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online + M4 Tabuľkový kalkulátor + M3 Spracovanie textu) na základnej úrovni a potvrdzuje sa vydaním certifikátu ECDL Profile Certificate. Certifikát má časovo neobmedzenú platnosť.

  Digitálny štandard - digitálna kvalifikovanosť (Profil ECDL Standard), t.j. schopnosť efektívne využívať vyššie základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním minimálne siedmich štandardizovaných testov z minimálne 7 modulov na základnej úrovni (M2, M3, M4, M7 + 3 ďalšie spomedzi (M5, M6, M9, M12)) a potvrdzuje sa vydaním certifikátu ECDL Profile Certificate. Certifikát má časovo neobmedzenú platnosť.

  Digitálna odbornosť (Profil ECDL Expert), t.j. schopnosť využívať vybrané informačné technológie na profesionálnej úrovni, sa preukazuje úspešným absolvovaní troch štandardizovaných testov z 3 modulov na pokročilej úrovni a potvrdzuje sa vydaním  ECDL Profile Certificate. Certifikáty majú časovo neobmedzenú platnosť.

  Okrem toho, sa  môže záujemca rozhodnúť postupne individuálne voliť moduly podľa svojej potreby alebo napríklad požiadavky zametnávateľa a tiež získať o úspešne vykonaných skúškach medzinárodné potvrdenie ECDL Profile Certificate a aj neštandardným postupom prípadne dosiahnuť niektorý z odporúčaných profilov.

  Predpísané testy je možné absolvovať len v akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Na Slovensku je ich niekoľko desiatok, ale testy je možné absolvovať aj v hociktorom zahraničnom akreditovanom testovacom centre. Tým je zaručená potrebná medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí.

  Zdroj:  www.ecdl.sk   (1.7.2019) a https://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/medzinarodne-certifikaty/ecdl/co-je-ecdl/"