Kontakty pre uľahčenie styku odborníkov TF KU s verejnosťou a s médiami:

  Morálna a etická tematika: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., radoslav.lojan@ku.sk
  Systematická teológia: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD., vladimir.juhas@ku.sk
  Pastorálna teológia: Mgr. Peter Celuch, celuchp@gmail.com
  Biblické témy a biblická archeológia: prof. Róbert Lapko, Th.D. et PhD., robert.lapko@ku.sk
  Cirkevné dejiny: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., cyril.hisem@ku.sk
  Cirkevné právo: doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD., juraj.jurica@ku.sk
  Liturgika: SLLic. Andrej Krivda PhD., andrej.krivda@ku.sk, prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., gabriel.ragan@ku.sk
  Filozofia: PhDr. Imrich Degro, PhD., imrich.degro@ku.sk

   

  Podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Kompletné fakturačné údaje na korektné vystavenie daňového dokladu:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Hrabovská cesta 5512/1A
  034 01  Ružomberok
  IČO: 37801279
  DIČ: 2021512427
  IČ DPH  SK2021512427

  Stredisko: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko
  IBAN:  SK34 8180 0000 0070 0008 5755                                
  BIC: SPSRSKBA        
                  
  Dodacia adresa:
  Teologická fakulta
  Hlavná 89 (prístup do dvora z Kováčska 46)
  041 21  Košice
  Slovensko
   
  Právna forma:
  Verejnoprávna inštitúcia
  Hlavná činnosť:
  Vysokoškolské  vzdelávanie
  Druh vlastníctva:
  4 – Štátne

   

  Pre informovanie zahraničných darcov vydávame túto platobnú inštrukciu bankového spojenia Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pri cezhraničných prevodoch v cudzej mene:

  Dary a granty
  1. Názov banky: Štátna pokladnica
  2. Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
  3. B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBA
  4. Číslo účtu príjemcu platby: 70 0008 5798/8180
  5. IBAN kód: SK37 8180 0000 0070 0008 5798  
  6. neskrátený názov a adresa konečného prijímateľa: Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko
  7. platobný titul, podrobnejšia špecifikácia prevodu - napr. číslo faktúry, číslo klienta, meno kontaktnej osoby a pod.

  Podmienky na prenájom priestorov na TF v Košiciach KU v Ružomberku sú uvedené v tomto dokumente.

  Virtuálna prehliadka priestorov TF KU:
  Aula TF KU - https://goo.gl/maps/HG9SXKH5RRMSCxXWA
  Átrium TF KU - https://goo.gl/maps/bSB52HmfmdS1YUy36, <https://goo.gl/maps/bSB52HmfmdS1YUy36>
  Knižnica TF KU  - https://goo.gl/maps/Tgz5QZFnNpp4KFbJ6

   

  Prenájom miestností a organizácia akcií a konferencií na TF KU:
  JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák
  tel.: +421 55 68 36 127
  lukas.sekerak(zav)ku.sk

  Ekonomický úsek a príprava cenovej ponuky:
  Agáta Trefová (poverená dekanom TF KU)
  tel.: +421 55 68 36 134
  agata.trefova(zav)ku.sk