Kontakty pre uľahčenie styku odborníkov TF KU s verejnosťou a s médiami:

Morálna a etická tematika: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., radoslav.lojan@ku.sk
Systematická teológia: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD., vladimir.juhas@ku.sk
Pastorálna teológia: Mgr. Peter Celuch, celuchp@gmail.com
Biblické témy a biblická archeológia: prof. Róbert Lapko, Th.D. et PhD., robert.lapko@ku.sk
Cirkevné dejiny: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., cyril.hisem@ku.sk
Cirkevné právo: doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD., juraj.jurica@ku.sk
Liturgika: SLLic. Andrej Krivda PhD., andrej.krivda@ku.sk, prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., gabriel.ragan@ku.sk
Filozofia: PhDr. Imrich Degro, PhD., imrich.degro@ku.sk

 

Podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Kompletné fakturačné údaje na korektné vystavenie daňového dokladu:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 5512/1A
034 01  Ružomberok
ICO: 37801279
DIČ: 2021512427
IČ DPH  SK20215124 SK227

Stredisko: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko
IBAN:  SK34 8180 0000 0070 0008 5755                                
BIC: SPSRSKBA        
                
Dodacia adresa:
Teologická fakulta
Hlavná 89 (prístup do dvora z Kováčska 46)
041 21  Košice
Slovensko
 
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Hlavná činnosť:
Vysokoškolské  vzdelávanie
Druh vlastníctva:
4 – Štátne

 

Pre informovanie zahraničných darcov vydávame túto platobnú inštrukciu bankového spojenia Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pri cezhraničných prevodoch v cudzej mene:

Dary a granty
1./ Názov banky: Štátna pokladnica
2./ Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
3./ B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBA
4./ Číslo účtu príjemcu platby: 70 0008 5755/8180
5./ IBAN kód: SK34 8180 0000 0070 0008 5755  
6./ neskrátený názov a adresa konečného prijímateľa: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok
7./ Účet darov a grantov Teolog fak Kat univ RK
8./ platobný titul, podrobnejšia špecifikácia prevodu - napr. číslo faktúry, číslo klienta, meno kontaktnej osoby a pod.

Účet v mene USD:
1./ Názov banky: Štátna pokladnica
2./ Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
3./ B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBA
4./ Číslo účtu príjemcu platby: 70 0008 5755/8180
5./ IBAN kód: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
6./ neskrátený názov a adresa konečného prijímateľa: Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok
7./ Devízový USD účet Teolog fak Kat univ RK
8./ platobný titul, podrobnejšia špecifikácia prevodu - napr. číslo faktúry, číslo klienta, meno kontaktnej osoby a pod.

 

Podmienky na prenájom priestorov na TF v Košiciach KU v Ružomberku sú uvedené v tomto dokumente.

Virtuálna prehliadka priestorov TF KU:
Aula TF KU - https://goo.gl/maps/HG9SXKH5RRMSCxXWA
Átrium TF KU - https://goo.gl/maps/bSB52HmfmdS1YUy36, <https://goo.gl/maps/bSB52HmfmdS1YUy36>
Knižnica TF KU  - https://goo.gl/maps/Tgz5QZFnNpp4KFbJ6

 

Prenájom miestností a organizácia akcií a konferencií na TF KU:
JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák
tel.: +421 55 68 36 127
lukas.sekerak(zav)ku.sk

Ekonomický úsek a príprava cenovej ponuky:
Agáta Trefová (dočasne poverená dekanom TF KU)
tel.: +421 55 68 36 134
agata.trefova(zav)ku.sk