Zásady a úlohy vedy a výskumu na TF KU

  Teologická fakulta sa usiluje svojou vlastnou vedeckou metódou dôkladne chápať katolícku náuku, ktorú s najväčšou starostlivosťou čerpá z Božieho zjavenia, a systematicky ju vysvetľovať. Tak isto horlivo hľadá riešenie ľudských problémov vo svetle toho istého zjavenia (porov. Sap. Chr. čl. 66).

  Osobitnou úlohou fakulty je starať sa o vedeckú a teologickú formáciu tých, ktorí smerujú ku kňazstvu, alebo sa pripravujú na špeciálne cirkevné služby (porov. Sap. Chr. čl. 74 § l).

  Oblasti vedy a výskumu

  V roku 2019 bolo na Teologickej fakulte KU riešených 7 domácich projektov, z toho 3 projekty KEGA. Do nových grantových výziev bolo podaných 9 projektov. Teologická fakulta bola v roku 2019 zapojená spolu do 5 projektov podporovaných zo zahraničných grantových schém, v ktorých je hlavným riešiteľom pracovník TF KU.

  Vnútorná grantová schéma fakulty

  Teologická fakulta v Košiciach zo svojich interných zdrojov na vedu a výskum podporuje vydávanie časopisov Verba Theologica a Notitiae historiae ecclesiasticae. Taktiež sú podporované vedecké podujatia – konferencie – organizované pedagógmi TF KU. Fakulta podporuje tiež vydávanie vedeckých monografií a vysokoškolských učebníc a skrípt.

  Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov

  Súčasťou katedry filozofie a histórie je Inštitút cirkevných dejín; riaditeľom je prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. Inštitút ročne vydáva dve čísla vedeckého recenzovaného časopisu Notitiæ historiæ ecclesiasticæ. Okrem toho realizuje v rámci ICD 3. fázu projektu Latinsko-slovenského cirkevného slovníka. Členovia katedry pastorálnej teológie sa podieľajú na riešení projektu „Obnovené slovenské znenie Rímskeho misála“, na ktorom participujú Konferencia biskupov Slovenska, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne a Liturgický inštitút TF KU (ako odborný garant). Katedra systematickej teológie koordinuje vydávanie teologického časopisu Verba Theologica.

  Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi

  Pedagogickí zamestnanci Teologickej fakulty v Košiciach uplatnili získané poznatky v rôznych spoločenských, výchovných či mediálnych podujatiach. Išlo o participovanie na významných spoločenských aktivitách, účasť na rozhlasových a televíznych podujatiach ako aj podieľanie sa na realizácii odborných a výchovných podujatí. Výstupom výskumnej činnosti niektorých členov katedry praktickej teológie sú návrhy a posúdenia pri vydávaní liturgických kníh pre Liturgickú komisiu Konferencie biskupov Slovenska. Ide o expertnú a výskumnú činnosť, ktorú zastrešuje Liturgický inštitút TF KU na základe memoranda s Liturgickou komisiou KBS (2011).

  Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

  SLLic. Andrej Krivda, PhD.
  Prodekan pre vedu a výskum
  tel.:+421556836143
  email: andrej.krivda#ku.sk