ÚDAJE O PONUKE MAGISTERSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

  UČITEĽSTVO HUDBY A CIRKEVNEJ HUDBY

  Názov a opis
  Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania  Inf. listy
   Št. plán
  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Mgr. 29.06.2022 IL-UHCH ŠP-UHCH
  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov externá Mgr. 29.06.2022 IL-UHCH
  ŠP-UHCH

   

  Forma štúdia: denná

  Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

  Udeľovaný akademický titul: magister (Mgr.)

   

  Podmienky prijatia na štúdium

  – absolvovanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe;
  – záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty;
  – prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami;– súčasťou overovania schopností je talentová skúška na úrovni Bc. štúdia na VŠ;
  – na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí najlepšie splnia stanovené podmienky pre prijímanie na štúdium, s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi;
  – na prijímacej skúške sa musia zúčastniť všetci uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia na štátnej záverečnej skúške dosiahli horšie hodnotenie ako D v danom odbore. Poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom štúdiu (vážený študijný priemer). V prípade zhodnosti študijných výsledkov sa bude brať do úvahy priemer štátnej skúšky. Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali vyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.


  Prílohy k prihláške 

  – rodný list (overená kópia);
  – sobášny list (len pri zmene rodného priezviska);
  – overená kópia bakalárskeho diplomu (nepredkladajú absolventi TF KU);
  – kópia dodatku k diplomu alebo výpis výsledkov Bc. štúdia (nepredkladajú absolventi TF KU);
  – čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity - vlastnou formuláciou;
  – doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35 €/prihláška.

   

  Poplatok za prijímacie konanie: 35,- € 

  Školné pri externej či nadštandardnej dĺžke štúdia: 650 €/rok

  Prihlášku zaslať na adresu: Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

   Katolícka univerzita v Ružomberku

   Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  Banka: Štátna pokladnica

  Názov účtu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5886

  Variabilný symbol: 1550501

  Konštantný symbol: 0308

  Informácia pre prijímateľa: „PP“

  Zdravotne znevýhodnení študenti môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

  Koordinátor pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi: 

  PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD. - Prorektor, Prorektor pre vzdelávanie, martin.taraj@ku.sk, +421 53 419 41 26, +421 918 722 078