ÚDAJE O PONUKE MAGISTERSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

  SOCIÁLNA PRÁCA

   

  Názov a opis
  Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania  Inf. listy
   Št. plán
  Sociálna práca Sociálna práca denná Mgr. 29.06.2022 IL-SP ŠP-SP

   

  Forma štúdia: denná

  Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

  Udeľovaný akademický titul: magister (Mgr.)

   

  Podmienky prijatia na štúdium

  – získanie vysokoškolského vzdelania II. stupňa v danom alebo v príbuznom odbore;
  – záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty;
  – prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami;
  – prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky;
  – pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky doterajšieho vysokoškolského štúdia: výsledky bakalárskej štátnej skúšky uchádzača - max. 50 bodov; vážený študijný priemer bakalárskeho štúdia uchádzača - max. 50 bodov. Uchádzač musí získať aspoň 47 bodov.


  Prílohy k prihláške 

  – rodný list (overená kópia);
  – sobášny list (len pri zmene rodného priezviska);
  – overená kópia bakalárskeho diplomu (nepredkladajú absolventi TF KU);
  – kópia dodatku k diplomu alebo výpis výsledkov Bc. štúdia (nepredkladajú absolventi TF KU);
  – čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity - vlastnou formuláciou;
  – doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35 €/prihláška.

   

  Poplatok za prijímacie konanie: 35,- € 

  Školné pri externej či nadštandardnej dĺžke štúdia: 650 €/rok

  Prihlášku zaslať na adresu: Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

   Katolícka univerzita v Ružomberku

   Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  Banka: Štátna pokladnica

  Názov účtu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5886

  Variabilný symbol: 1550501

  Konštantný symbol: 0308

  Informácia pre prijímateľa: „PP“

  Zdravotne znevýhodnení študenti môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

  Koordinátor pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi: 

  PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD. - Prorektor, Prorektor pre vzdelávanie, martin.taraj@ku.sk, +421 53 419 41 26, +421 918 722 078