Informácia o výsledku výberového konania vyhláseného na TF KU 10. januára 2024

   

   Informácia o výsledku výberového konania na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, Teologickom inštitúte, v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí na 1 funkčné miesto docenta na Katedre spoločenských vied v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby so špecializáciou - učiteľstvo na klávesové nástroje s didaktikou na TI TF KU, pracovisko Spišské Podhradie.

  a) Zoznam členov výberovej komisie:

  Predseda komisie: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. - TI TF KU
  Člen komisie:  doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. - menovaná VR KU, prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. - menovaný dekanom TF KU; doc. PaedDr. Daniel Šimčík, PhD. - menovaný Veľkým kancelárom a rektorom KU; prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. - zástupca zamestnancov KU;  zástupca študentov bez hlasovacieho práva: Mgr. Jakub Konkoľ, - doktorand.

   

  b) Vybraný uchádzač:

  Na 1 funkčné miesto docenta na Katedre spoločenských vied v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby, pracovisko Spišské Podhradie bol vybraný:

  Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD.

   

  Komisia na svojom zasadnutí 9.2.2024 konštatovala, že uchádzač Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD. spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady na obsadenie miesta docenta podľa § 75 zákona č. 131/2002 Z.z., má potrebné zručnosti a schopnosti podľa Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov KU v Ružomberku, spĺňa aj konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest docentov na KU v Ružomberku v súlade s kritériami na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent na Prešovskej univerzite v Prešove.

   

  c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť:

  38. Učiteľstvo a pedagogické vedy


  d) Počet uchádzačov: 1