KLUB ABSOLVENTOV PRI TEOLOGICKEJ FAKULTE KU V RUŽOMBERKU

  TF KU sleduje akademické ciele tým spôsobom, že sa snaží z členov akademickej obce vytvoriť ozajstné ľudské a kolegiálne spoločenstvo. Vzdeláva študentov tak, aby si spolu so špecifickým odborným vzdelaním osvojili aj vysoký stupeň humanistického, kultúrneho a duchovného rozvoja. V slobode a láske, kolegiálnym dialógom pomáha svojim členom k plnému rozvinutiu ich osobnosti. Tento rast je podnecovaný tak, aby absolventi TF KU boli motivovaní pokračovať v tomto procese po celý život. TF KU hľadá vhodné prostriedky, aby kolegiálne vzťahy pretrvali aj po odchode absolventov do praxe pre pomoc a dobro oboch strán. Sledujúc tieto dlhodobé ciele TF KU iniciuje vznik Klubu absolventov.

  Klub absolventov (KA TF KU) je dobrovoľné združenie absolventov TF KU, ktorí si želajú byť v kontakte so svojimi kolegami, známymi a so svojou Alma mater. Klub absolventov umožňuje kontakty ľudí, ktorí zdieľali viacročnú osobnú skúsenosť počas rokov štúdia na TF KU. Idea Klubu absolventov vychádza z presvedčenia, že je možné vytvárať komunitu, ktorá pokračuje v odovzdávaní skúseností a tradície štúdia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity.

  Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné. Klub poskytuje svojim členom podujatia, programy a príležitosti. Dáva TF KU spätnú väzbu od absolventov, ktorá pomáha skvalitniť vyučovanie a výskum. Oprávňuje členov klubu k rozličným výhodám.

  Viac o Klube absolventov TF KU

  Stanovy a ciele:

  1. Klub absolventov (ďalej KA TF KU v Ružomberku) je združením absolventov Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jeho členom môže byť každý, kto na TF KU získal vysokoškolský titul bakalár (Bc.), magister (Mgr.) alebo doktor (PhD.).

  2. Členstvo v KA TF KU v Ružomberku je dobrovoľné, bezplatné a oprávňuje k výhodám, ktoré sú zverejnené na webovom sídle KA TF KU v Ružomberku.

  3. Riadiacim orgánom KA TF KU v Ružomberku je Rada KA TF KU v Košiciach. Rada KA TF KU má piatich členov, ktorých z radov absolventov menuje dekan fakulty. Jej predsedom je jeden z prodekanov TF KU.

  4. Aktivity KA TF KU v Ružomberku sa zameriavajú najmä na:

    a. vytvorenie komunity z absolventov TF KU, zosieťovanie informácií o bývalých spolužiakoch a študentských priateľoch,
    b. vytvorenie spätnej väzby medzi fakultou a jej absolventmi za účelom skvalitnenia pedagogických a výskumných procesov na fakulte,
    c. získavanie informácií o uplatniteľnosti absolventov,
    d. vytvorenie a upevnenie spolupráce fakulty s praxou,
    e. sprístupnenie najnovších poznatkov a trendov vo vede a výskume pre absolventov fakulty,
    f. pomoc absolventom na trhu práce,
    g. podporu spoločenských a odborných podujatí študentov a absolventov fakulty,
    h. propagáciu a šírenie dobrého mena fakulty.

  Prečo sa stať členom Klubu absolventov?

  Budete súčasťou sociálnej siete absolventov TF KU v Ružomberku.
  Dostanete informácie o pracovných ponukách, ktoré fakulta eviduje.
  Budete môcť participovať na podujatiach, ktoré TF KU v Ružomberku organizuje pre ďalší profesijný a ľudský rast svojich absolventov.
  Budete mať účasť na benefitoch, ktoré TF KU pripravuje pre svojich absolventov
  TF KU každoročne oceňuje absolventov, ktorí svojím ľudským, pracovným a občianskym angažovaním šíria česť svojej Alma mater.

  Benefity člena KA TF KU

  má abslolventskú zľavu pri využívaní službieb univerzitnej knižnice
  je pravidelne informovaný o vedeckých, umeleckých a duchovných podujatiach organizovaných fakultou pre akademickú obec i špeciálne pre absolventov TF KU
  môže zdarma participovať na programoch podpory študentov a absolventov.

  Registrácia

  Úspešní absolventi  sa môžu zaregistrovať na adrese https://ais2.ku.sk/ais/absolvent.html#!login.