Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.

  Teologická fakulta sa usiluje svojou vlastnou vedeckou metódou dôkladne chápať katolícku náuku, ktorú s najväčšou starostlivosťou čerpá z Božieho zjavenia, a systematicky ju vysvetľovať. Tak isto horlivo hľadá riešenie ľudských problémov vo svetle toho istého zjavenia (porov. Sap. Chr. čl. 66).

  Osobitnou úlohou fakulty je starať sa o vedeckú a teologickú formáciu tých, ktorí smerujú ku kňazstvu, alebo sa pripravujú na špeciálne cirkevné služby (porov. Sap. Chr. čl. 74 § l).

  História a súčasnosť

  Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku bola založená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovacou listinou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku vydanou dňa l. júla 2003 a dekrétom Kongregácie pre katolícku výchovu.

  Fakulta je súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Právnym základom činnosti fakulty je zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z hľadiska kánonického práva sa táto fakulta riadila apoštolskou konštitúciou Jána Pavla II. Sapientia Christiana (ďalej len "Sap. Chr."), vydanou dňa 15. apríla 1979 a "Ordinationes" Kongregácie pre katolícku výchovu z 29. apríla 1979, ktoré sú priložené k samotnej Konštitúcii a normami Kódexu kanonického práva (kán. 815 - 820 CIC). V súčasnosti sa fakulta riadi apoštolskou konštitúciou Veritatis gaudium pápeža Františka z 8. decembra 2017.

  Orgány akademickej samosprávy fakulty

  Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty. Volí a odvoláva členov akademického senátu fakulty. Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a odborní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalej študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte, dekan a prodekani.

  Orgány akademickej samosprávy fakulty sú:

  1. akademický senát,
  2. dekan, prodekani
  3. vedecká rada,

  Akademický senát fakulty

  Akademický senát fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Má 12 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti. Akademický senát sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Funkčné obdobie členov akademického senátu je štvorročné a ukončenie členstva v akademickom senáte upravuje zákon. Dekan alebo v jeho zastúpení prodekan alebo tajomník fakulty a rektor univerzity majú právo zúčastňovať sa a vyjadrovať sa na zasadaní akademického senátu s poradným hlasom.

  Dekan, prodekani

  Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Postavenie a pôsobnosť dekana upravuje zákon. Funkčné obdobie dekana a prodekanov je štvorročné. Rovnakú akademickú funkciu možno vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Dekan má byť potvrdený Kongregáciou pre katolícku výchovu.

  Vedecká rada fakulty

  Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva dekan po schválení senátom fakulty. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné. Členmi vedeckej rady sú:

  1. veľký kancelár,
  2. dekan fakulty,
  3. prodekani fakulty,
  4. vedúci katedier,
  5. ďalší učitelia, vedeckí pracovníci fakulty a ďalší významní odborníci.

  Predsedom vedeckej rady je dekan. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady vymenuje dekan z osôb, ktoré nie sú členmi akademickej obce univerzity.

  Bližšie informácie sú uvedené vo výročných správach za jednotlivé akademické roky a v štatútoch fakulty v položke „Úradná výveska