ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

  Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) ponúka Rozšírujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy absolventom 2. stupňa učiteľských študijných programov.

  Základnou podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. RŠ je určené pre absolventov učiteľských študijných programov druhého stupňa, absolventov neučiteľských študijných programov druhého stupňa s ukončeným doplňujúcim pedagogickým štúdiom alebo pre absolventov študijných programov v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ. 

  RŠ je kvalifikačné vzdelávanie, ktorým si učiteľ rozširuje kvalifikáciu vyučovať aj iný predmet okrem svojej pôvodnej aprobácie v ktorej ukončil učiteľské štúdium.

  Kvalifikačné vzdelanie, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu ďalšej aprobácie, organizuje TF KU vo forme RŠ podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 43 (1) c).

  RŠ nenahradzuje získanie vyžadovaného stupňa vysokoškolského vzdelania.

   Výška školného je 650,- eur za akademický rok.

   RŠ na TF KU je organizované ako štvorsemestrálne štúdium.

  Prihlasovanie sa na RŠ

  Spolu s prihláškou je potrebné zaslať povinné prílohy: overený diplom a overené vysvedčenie o štátnej skúške z vysokoškolského štúdia druhého stupňa a:

  • odporúčanie vlastného farára podľa trvalého bydliska, u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených; v odporúčaní má byť vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom živote (stav, rodina a pod.). Ak farár menovaného nepozná, priloží uchádzač vyjadrenie aj od kňaza, ktorý ho pozná;

  Termín prijímania prihlášok je do 31. 08. 2024.  Štúdium začína v septembri 2024.

  Prihláška je bezplatná.

  Prihlášku spolu s požadovanými prílohami zaslať na adresu:

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.