Výberové konanie na KU v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, 18.3.2024, CZ 00107/2024 TF

  CZ 00107/2024 TF

  Výberové konanie

  na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte

   Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte:

  • 1 funkčné miesto docenta na Katedre spoločenských vied, v  odbore 33. Sociálna práca, v študijnom programe Sociálna práca.

      Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul docent.

  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť z príslušnej oblasti, pedagogická prax min 5 rokov, splnenie kritérií na obsadzovanie miest docentov a profesorov na KU v Ružomberku.

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Termín nástupu: po vzájomnej dohode.

  Uchádzači podajú prihlášku na výberové konanie na adrese: Dekanát Teologickej fakulty v Košiciach KU v Ružomberku, Hlavná 89, 041 21 Košice, do 08. apríla 2024. K prihláške je potrebné doložiť štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností, resp. akademických hodností, prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti, prehľad pedagogických a projektových aktivít a výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace). Obálku označte heslom „Výberové konanie TF KU – číslo odboru a zameranie“. Prihlášky zaslané e-mailom nebudú akceptované.

   doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

  dekan Teologickej fakulty KU