Habilitácie a inaugurácie

    Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku má v súčasnosti odobraté práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 37. teológia (na Teologickej fakulte KU).