Habilitácie a inaugurácie

    Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku má v súčasnosti odobraté práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 37. teológia (na Teologickej fakulte KU).

    Dokumenty a postupy:

    1. Pravidlá na určenie minimálnych kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulov docent a profesor na KU a jej súčastiach

    2. Pravidlá a postupy pri habilitačnom konaní a inauguračnom konaní na KU

    3. Metodický postup pri habilitáciách a vymenúvaní profesorov na KU