Názov Podskupina študijných odborov Forma a opis
  Skratka titulu Dátum priznania Inf. listy Št. plán
  Katolícka teológia Katolícka teológia denná SK, EN externá SK, EN
  PhD. 30.10.2015 DF-SK, EN  EF-SK, EN
  DF-SK, EN  EF-SK, EN
  Charitatívna a misijná práca Sociálna práca denná SK, EN externá SK, EN
  PhD. 30.10.2015 DF-SK, EN  EF-SK, EN DF-SK, EN  EF-SK, EN

   

  Dokumenty pre doktorandské štúdium

  pdf Smernica o doktorandskom štúdiu na TF KU
  pdf Regulation on doctoral studies at the Faculty of Theology, The Catholic University in Ružomberok
  Posudok školiteľa k písomnej práci dizertačnej skúške
  Supervisor's review of written dissertation
  Posudok oponenta k písomnej práci dizertačnej skúške
  Critical review of written dissertation

  pdf Odborové komisie pre doktorandské štúdium

  pdf Rokovací poriadok odborovej komisie

  pdf Formulár prihlášky

   

  Študijné záležitosti

  Zoznam školiteľov a tém dizertačných prác pre študijný program Katolícka teológia 2024-2025
  Zoznam školiteľov a tém dizertačných prác pre študijný program Charitatívna a misijná práca 2024-2025

  Zoznam školiteľov a tém dizertačných prác pre študijný program Katolícka teológia 2023-2024
  Zoznam školiteľov a tém dizertačných prác pre študijný program Charitatívna a misijná práca 2023-2024

   

  Krátkodobá mobilita doktoranda

   Študent doktorandského stupňa má počas svojho vysokoškolského štúdia povinnosť

  1. absolvovať krátkodobú stáž/mobilitu Erasmus+ na partnerskej univerzite v zahraničí (krátkodobé štúdium Erasmus+)
  2. nadobudnúť  praktické a odborné zručnosti vo firme, podniku alebo organizácii v zahraničí   (krátkodobá stáž Erasmus+)

  Na odbornú praktickú stáž sa môžu prihlásiť študenti doktorandského štúdia študujúci v dennej alebo externej forme, ktorí budú mať v čase mobility ukončený minimálne prvý ročník. Po ukončení študijného/stážového pobytu v zahraničí študent obdrží písomný doklad o absolvovaní krátkodobej mobility spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia/stáže. Viac informácií na: https://www.ku.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus-student-ka-131/kratkodoba-mobilita-doktoranda-ka131.html

   

  Obhajoby

  Prihlásiť sa na obhajobu dizertačnej práce v tomto akademickom roku je možné v dvoch termínoch:

  Termín JÚN

   do 10. 5. 2024, k tomuto dátumu je potrebné predložiť elektronickú verziu práce. Vytlačenú prácu je potrebné odovzdať do 30. 5. 2024, inak nebude z organizačných dôvodov možná obhajoba v tomto termíne.

  Termín AUGUST

  do 10. 6. 2024, k tomuto dátumu je potrebné predložiť elektronickú verziu práce. Vytlačenú prácu je potrebné odovzdať do 30. 6. 2024, inak nebude z organizačných dôvodov možná obhajoba v tomto termíne.

  Pokyny k odovzdaniu dizertačnej práce

   

  Prihlásiť sa na dizertačnú alebo licenciátnu skúšku je možné:

  Termín JÚN

   do 15. 5. 2024, vytlačenú prácu je potrebné odovzdať do 30. 6. 2024. Pri odovzdaní v neskoršom termíne nemôžeme garantovať vykonanie skúšky v tomto akademickom roku.
  Termín AUGUST

  do 17. 6. 2024, vytlačenú prácu je potrebné odovzdať do 30. 6. 2024. Pri odovzdaní v neskoršom termíne nemôžeme garantovať vykonanie skúšky v tomto akademickom roku.

  Pokyny k prihláseniu na skúšku