Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

  Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU

  - je určené študentom a absolventom neučiteľských študijných programov druhého stupňa v študijnom odbore 37. teológia.

  Absolvent DPŠ získava kvalifikačné vzdelanie na výkon povolania učiteľ a oprávnenie vyučovať na základných a stredných školách. Na výkon tohto povolania v predmete náboženská výchova/náboženstvo je potrebné okrem úspešného absolvovania DPŠ aj súhlas príslušnej cirkvi s vykonaním tohto povolania (Kánonická misia).

  Úspešné absolvovanie kvalifikačného vzdelávania DPŠ znamená absolvovať základný aj rozširujúci modul DPŠ.

  Podmienky získania pedagogickej kvalifikácie:

  - absolvovanie DPŠ  - základný modul

  - absolvovanie DPŠ – rozširujúci modul

  - ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

  Dĺžka štúdia DPŠ:

  Študenti DPŠ absolvujú predmety študijného plánu v rozsahu sumárne 200 hodín za dva roky v štandardnej dĺžke štúdia:

  - DPŠ základný modul - prvý rok; 

  - DPŠ rozširujúci modul - druhý rok pre študijný program náboženská výchova /náboženstvo (súčasťou je aj pedagogickú prax).

  Prihlasovanie na DPŠ:

  • Prihláška DPŠ je v tejto prílohe
  • Termín prihlásenia sa na štúdium: do 30.9.2022
  • Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacej skúšky.
  • Požadované prílohy: (originály alebo úradne overené kópie):
  • čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity vlastnou formuláciou
  • doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa: overená kópia magisterského diplomu a kópia dodatku k diplomu (alebo výpis výsledkov Mgr. štúdia)
  • odporúčanie vlastného farára podľa trvalého bydliska, u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených; v odporúčaní má byť vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom živote (stav, rodina a pod.). Ak farár menovaného nepozná, priloží uchádzač vyjadrenie aj od kňaza, ktorý ho pozná.

   

  Platba za prihlásenie sa na DPŠ:  Prihláška je bezplatná.

  Cena za štúdium DPŠ na TF:  500,- eur za akademický rok

  Prihlášku spolu s požadovanými prílohami zaslať na adresu:

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta,

  Hlavná 89, 041 21 Košice