Katolícka univerzita v Ružomberku
  Teologická fakulta v Košiciach
  Hlavná 89
  041 21 Košice
  Slovenská republika

  E-mail: sekretariat.tf@ku.sk

  tel.: Vrátnica - +421 55 68 36 111
  fb Teologická fakulta
  tel.: Štúdium - +421 55 68 36 122
  Vyhľadávanie zamestnancov
  tel.: Dekanát - +421 55 68 36 100
   

   

  Mapa

  Podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Kompletné fakturačné údaje na korektné vystavenie daňového dokladu:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Hrabovská cesta 5512/1A
  034 01  Ružomberok
  IČO: 37801279
  DIČ: 2021512427
  IČ DPH  SK2021512427

  Stredisko: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko
  IBAN:  SK34 8180 0000 0070 0008 5755                                
  BIC: SPSRSKBA        
                  
  Dodacia adresa:
  Teologická fakulta
  Hlavná 89 (prístup do dvora z Kováčska 46)
  041 21  Košice
  Slovensko
   
  Právna forma:
  Verejnoprávna inštitúcia
  Hlavná činnosť:
  Vysokoškolské  vzdelávanie
  Druh vlastníctva:
  4 – Štátne

   

  Pre informovanie zahraničných darcov vydávame túto platobnú inštrukciu bankového spojenia Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pri cezhraničných prevodoch v cudzej mene:

  Dary a granty
  1. Názov banky: Štátna pokladnica
  2. Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
  3. B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBA
  4. Číslo účtu príjemcu platby: 70 0008 5798/8180
  5. IBAN kód: SK37 8180 0000 0070 0008 5798  
  6. neskrátený názov a adresa konečného prijímateľa: Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko
  7. platobný titul, podrobnejšia špecifikácia prevodu - napr. číslo faktúry, číslo klienta, meno kontaktnej osoby a pod.