Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Dôležité informácie pre študentov a študentky so špecifickými potrebami, ktorí sa uchádzajú o štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolícka Univerzita v Ružomberku:


Ako mám postupovať, ak chcem študovať na Vašej fakulte/univerzite?

1. Zvážim svoje  predpoklady pre vybraný študijný odbor/študijný program:
- z hľadiska vedomostnej úrovne a predpokladov,
- z hľadiska technickej a osobnej pripravenosti a motivácie,
- z hľadiska nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,
- z hľadiska podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,
- z hľadiska limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.

2. Vyhodnotím, či som pre štúdium na univerzite dobre pripravený/á a disponujem:
- potrebným vedomostným potenciálom,
- študijnými návykmi,
- dispozíciami pre štúdium a odbor,
- návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.

Ak odpoviem 4 x áno, budem potrebovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v  situáciách, keď je konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.

3. V dostatočnom časovom predstihu získam kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia. Osobne kontaktuje kompetentnú osobu univerzity alebo fakulty, na ktorej sa uchádzam o štúdium, a konzultujem s ním svoje potreby a očakávanú podporu. Ak sa koná prijímacie konanie na zvolený odbor štúdia spolu s prihláškou o štúdium pošlem žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky. Pri štúdiu na vysokej škole môžem očakávať podporu nie úľavy.

4. Kontakt na fakultného koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
PhDr. Emil Ragan, PhD.
tel.: +421 55 68 36 131
Email: emil.ragan@ku.sk
Miestnosť poradenského centra pre študentov a študentky so špecifickými potrebami sa nachádza na prízemí TF KU.

5. Poradenské centrum na KU v Ružomberku: http://old.ku.sk/index.php/sluzby-studentom/poradenske-centrum

6. Zoznam žiadostí a príloh pre študentov a študentky so špecifickými potrebami, ktorí sa uchádzajú o štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolícka Univerzita v Ružomberku:

1. Príloha 1_Ziadost o zaradenie do evidencie_vyjadrenie suhlasu_v sulade s dodatkom.docx

2. Priloha_2_Tlacivo_na_potvrdenie_o_zdravotnom_znevyhodneni.rtf

3. Priloha_3_Vyhlasenie_studenta.rtf

4. Priloha_4_Rozhodnutie_fakulty_o_zaradeni_studenta_do_evidencie.rtf

5. Priloha_5_Ziadost_studenta_o_primerane_upravy.rtf

6. Priloha_6_Tlacivo_na_potvrdenie_o_poruchach_ucenia.rtf

7. Priloha_7_Tlacivo_na_potvrdenie_o_zdravotnom_znevyhodneni.rtf