Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

  Dôležité informácie pre študentov a študentky so špecifickými potrebami, ktorí sa uchádzajú o štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolícka Univerzita v Ružomberku:


  Ako mám postupovať, ak chcem študovať na Vašej fakulte/univerzite?

  1. Zvážim svoje  predpoklady pre vybraný študijný odbor/študijný program:
  - z hľadiska vedomostnej úrovne a predpokladov,
  - z hľadiska technickej a osobnej pripravenosti a motivácie,
  - z hľadiska nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,
  - z hľadiska podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,
  - z hľadiska limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.

  2. Vyhodnotím, či som pre štúdium na univerzite dobre pripravený/á a disponujem:
  - potrebným vedomostným potenciálom,
  - študijnými návykmi,
  - dispozíciami pre štúdium a odbor,
  - návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.

  Ak odpoviem 4 x áno, budem potrebovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v  situáciách, keď je konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.

  3. V dostatočnom časovom predstihu získam kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia. Osobne kontaktuje kompetentnú osobu univerzity alebo fakulty, na ktorej sa uchádzam o štúdium, a konzultujem s ním svoje potreby a očakávanú podporu. Ak sa koná prijímacie konanie na zvolený odbor štúdia spolu s prihláškou o štúdium pošlem žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky. Pri štúdiu na vysokej škole môžem očakávať podporu nie úľavy.

  4. Kontakt na fakultného koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
  PhDr. Emil Ragan, PhD.
  tel.: +421 55 68 36 131
  Email: emil.ragan@ku.sk
  Miestnosť poradenského centra pre študentov a študentky so špecifickými potrebami sa nachádza na prízemí TF KU.

  5. Poradenské centrum na KU v Ružomberku: https://www.ku.sk/studium-na-katolickej-univerzite/student/poradenske-centrum/sluzby-poradenskeho-centra/sluzby-studentom-so-specifickymi-potrebami-18360/

  6. Zoznam žiadostí a príloh pre študentov a študentky so špecifickými potrebami, ktorí sa uchádzajú o štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolícka Univerzita v Ružomberku:

  a) Príloha 1_Ziadost o zaradenie do evidencie_vyjadrenie suhlasu_v sulade s dodatkom.docx

  b) Priloha_2_Tlacivo_na_potvrdenie_o_zdravotnom_znevyhodneni.rtf

  c) Priloha_3_Vyhlasenie_studenta.rtf

  d) Priloha_4_Rozhodnutie_fakulty_o_zaradeni_studenta_do_evidencie.rtf

  e) Priloha_5_Ziadost_studenta_o_primerane_upravy.rtf

  f) Priloha_6_Tlacivo_na_potvrdenie_o_poruchach_ucenia.rtf

  g) Priloha_7_Tlacivo_na_potvrdenie_o_zdravotnom_znevyhodneni.rtf

  7. Zhrnutie uvedených informácií je v nasledujúcich pokynoch

  GUIDELINES pre pedagógov a študentov so ŠP.pdf
  GUIDELINES pre fakulty, uchádzačov a študentov so ŠP.pdf