Sociálna práca založená na morálnych hodnotách - inovácia študijného programu

  Projekt sa zameriava na analýzu najvýznamnejších slov v Tanachu, ktoré interpretuje v zornom uhle etickej argumentácie.

  KEGA 011KU-4/2023  Sociálna práca založená na morálnych hodnotách - inovácia študijného programu

  Hlavný riešiteľ: prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, Th. D., Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach

  Členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.,doc. ThDr. František Trstenský, PhD., prof. Iurii Shcherbiak, DrSc.,doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.,doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.,doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA, PaedDr. Miroslav Kopnický, PhD.,doc. HEDr. Ľuboslav Hromják,ThLic. Martin Taraj, PhD.,PhDr. Svetlana Hubková (doktorand)-

  Projekt sa zameriava na analýzu najvýznamnejších slov v Tanachu, ktoré interpretuje v zornom uhle etickej argumentácie. Etická interpretácia sa orientuje na pochopenie a výklad základných pojmov ako človek, zodpovednosť, pravda, spravodlivosť, práca, dobro, láska k blížnemu.

  Interpretácia vybraných pojmov bude spracovaná do sprievodných učebných textov, štúdií v časopisoch a následne bude aplikovaná do prípravy sociálnych pracovníkov so zámerom ovplyvniť ich hodnotovú orientáciu. Cieľom projektu je modifikácia hodnotových orientácií, ktoré budú zamerané na pomoc blížnemu, na dosiahnutie sociálnej spravodlivosti, odstránenie nerovností a toleranciu. Konkrétne interpretácie vybraných pojmov budú integrované do procesu inovácie

  informačných listov vybraných predmetov. Cieľom je modifikovať proces prípravy sociálnych pracovníkov tak, aby svoju profesiu vnímali ako povolanie ku konaniu dobra. Inovované informačné listy predmetov budú aplikované do vzdelávacieho procesu spolu s modifikáciou pedagogických prístupov zodpovedných vyučujúcich – riešiteľov projektu. Na záver bude štatisticky vyhodnotená zmena v hodnotových orientáciách študentov.

  Jedným z výstupov tohto projektu bola medzinárodná konferencia Religio et societas, ktorá sa konala 26.4.2024 na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí.

  Kľúčové slová: etika, hodnoty, inovácia vyučovania, sociálna práca, vzdelávanie

  Ďalšie kľúčové slová týkajúce sa riešenia projektu: hodnotové orientácie, Tanach