Marta, absolvent sociálnej práce

  „ Štúdium bolo nesmierne bohaté nie len po stránke teoretickej, ale vďaka dôslednému prístupu k odborným praxiam mi pootvorilo dvere do pracovného sveta.“

  Mgr. Marta Tóthová, absolvent sociálnej práce TF KU v roku 2020

  Štúdium sociálnej práce na TFKU som si vybrala hneď po ukončení gymnázia. Našla som tu intelektuálne podnetné prostredie, kde som počas štúdia stretla mnoho prívetivých a inšpiratívnych vyučujúcich. Popri odbornej stránke som sa tu mohla rozvíjať aj duchovne vďaka teologicky orientovaným predmetom a rozhovorom. Dlhodobo som vnímala veľkú ochotu otvorene diskutovať o rôznych pohľadoch a názoroch na témy.

  Veľká časť štúdia bola okrem teoretických vedomostí venovaná aj praktickým zručnostiam. Takmer každý semester sme absolvovali odborné praxe, vďaka ktorým som mohla stráviť čas v rôznych sociálnych zariadeniach, spoznať pracovné prostredie či rôzne cieľové skupiny aj pri priamej práci s klientmi. Takto som v druhom ročníku vykonávala prax aj v Arcuse (zariadenia pre seniorov a špecializované zariadenie). Klientov aj prostredie som si obľúbila natoľko, že naša spolupráca pokračovala aj po ukončení odbornej praxe. Ako dobrovoľníčka som toto sociálne zariadenie navštevovala až do ukončenia štúdia na TFKU. Počas pravidelných návštev mne pridelených klientov som z prvej ruky spoznávala túto cieľovú skupinu a tiež niektoré techniky sociálnej práce, terapie a prácu v takomto type sociálneho zariadenia. Dobrovoľníctvo ma inšpirovalo aj ku výberu témy magisterskej práce, pri ktorej som kvôli výskumu osobne spolupracovala aj s pár ďalšími sociálnymi zariadeniami v Košiciach. Skúsenosť z dobrovoľníctva mi s blížiacim sa koncom štúdia pomáhala zvládať stres spojený s prechodom na pracovný trh.

  Pár mesiacov po ukončení univerzity som začala pracovať ako sociálna pracovníčka v Detskom klube zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach. Práve tu som videla, ako veľmi mi okrem teoretických vedomostí a základov, na ktorých som mohla pevne stáť, poslúžili aj zručnosti získané počas odborných praxí a dobrovoľníctva – či už išlo o techniky sociálnej práce, asertivitu, improvizáciu alebo o komunikáciu s klientmi a kolegami. Často tu využívam aj teoretické vedomosti z doplnkového pedagogického štúdia, ktoré som mala možnosť absolvovať priebežne počas posledných dvoch rokov na univerzite. Štúdium sociálnej práce na TFKU bolo nesmierne bohaté nie len po stránke teoretickej, ale vďaka dôslednému prístupu k odborným praxiam mi pootvorilo dvere do pracovného sveta. Vyzbrojilo ma nevyhnutnými zručnosťami, skúsenosťami a sebadôverou potrebnými pre prvé kroky v samostatnej činnosti sociálneho pracovníka.

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Jediná svojho druhu
  Formujeme mysle a srdcia


  Elektronická prihláška