Informácie ku výsledku kontroly originality

Študenti,ktorí majú percento originality vyššie ako 0,00% si pripravia k obhajobe písomné zdôvodnenie zhody (podpísané školiteľom) podľa vzoru a doručia ho na študijné oddelenie. K vyjadreniu je potrebné priložiť vytlačený "Protokol o kontrole originality", "Detaily - zistené podobnosti" bez "Plain text dokumentu na kontrolu". Vyjadrenie študent doručí na študijné oddelenie najneskôr 7 dní pred obhajobou záverečnej práce.

1. Vzor vyjadrenia ku kontrole originality
2. Ako čítať a interpretovať „Protokol o kontrole originality“