Upozorňujeme študentov končiacích ročníkov, že v dôsledku zmeny legislatívy sa na titulnom liste ZP bude uvádzať už iba názov študijného odboru (číslo študijné odboru sa neuvádza). Ostatné náležitosti ostávajú nezmenené. (viď šablóna práce v ozname "Písanie záverečných prác").