Informácie ohľadom obhajoby záverečných prác

    Obhajoba bude spočívať v prezentácii práce v programe PowerPoint a následnej diskusii, ktorú môžu iniciovať členovia štátnicovej komisie. Čas celkovej prezentácie nesmie prekročiť 7 minút + 3 minúty pre odpovede na otázky školiteľa a oponenta.
    Otázky školiteľa a oponenta majú byť znázornené v prezentácii, odpoveď má byť jasná a stručná (môžete ju mať napísanú v príprave). Nedodržanie časového limitu môže mať vplyv na celkové hodnotenie obhajoby práce.
    Pri predstavení práce sa držte priloženého modelu (viď vzor_prezentacie_zp.ppt, ktorý si treba stiahnuť "uložiť cieľ odkazu ako"), ktorý si môžete prispôsobiť podľa vášho estetického cítenia a charakteru práce. Je dôležité, aby bola prezentácia jasne čitateľná a zrozumiteľná. Preto si dajte pozor na veľkosť písma a podklad jednotlivých snímok.
    V obsahu sa zamerajte predovšetkým na najdôležitejšie výsledky práce. Je vhodné, aby ste prezentáciu prekonzultovali s vaším školiteľom.
    Model vzor_prezentacie_zp.ppt (alebo pptx) zašlite svojmu pedelovi, aby uložil všetky prezentácie na spoločné pamäťové médium a doručil na študijné oddelenie najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou. Vypracovanie a odovzdanie prezentácie je podmienkou účasti na obhajobe.