História a poslanie knižnice

  • história

  Akademická knižnica Teologickej fakulty v Košiciach je zaradená ako pracovisko Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Knižnica má svoju krátku históriu.  

  Dňa 16. októbra 1994 bol zriadený Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach a zároveň aj Teologický inštitút a jeho vedenie v roku 1996 prikročilo aj k zriadeniu samotnej knižnice.

  V roku 2003 bol Teologický inštitút v Košiciach transformovaný na Teologickú fakultu vo zväzku Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zároveň pôvodná knižnica tohto inštitútu sa zo dňa 5. novembra 2003 stala fakultnou knižnicou.

  V roku 2019 bola zriadená Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku a jej súčasťou sa stali dve pracoviská  – Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach a Teologický inštitút Teologickej fakulty KU so sídlom v Spišskom Podhradí.

  Základ knižničného fondu tvorí bývala seminárna knižnica, v ktorej boli najviac zastúpené teologické odbory. Po rozšírení vzdelávania na Teologickej fakulte o nové akreditované odbory, knižnica postupne rozširovala svoj knižničný fond o adekvátne tituly a v súčasnosti tvorí knižničnú skladbu predovšetkým z týchto obastí:

  - archeológia, umenie, biblické vedy, história, dejiny umenia, filozofia, psychológia, sociálna práca, sociológia, dogmatická teológia, homiletika, katechetika, liturgika, liturgická hudba, morálna teológia, pastorálna teológia, cirkevné dokumenty, cirkevné právo, spirituálna teológia, fundamentálna teológia, pedagogika, náuka o rodine, duchovné čítanie, jazyky, slovníky, encyklopédie, príručky, beletria, mapy, kalendáre, audiovizuálne nosiče, CD-ROM, DVD, kvalifikačné a záverečné práce, autoreferáty, separáty a viazané periodiká.

  V súčasnosti má knižnica vo svojom knižničnom fonde takmer 40-tisíc zväzkov kníh a časopisov, ktorých dominantou je teologická, filozofická a sociálna oblasť. Knižnica ponúka štandardné knižničné služby vlastné akademickým knižniciam.

   

  • poslanie knižnice

  Čiastková knižnica UK KU na TF KU v Košiciach je akademickou knižnicou, ktorá svojim knižničným fondom sa špecializuje predovšetkým na filozofickú, teologickú a sociálnu vednú oblasť. Svoje služby ponúka nie len svojim študentom, ale aj širokej verejnosti:

  a) zabezpečuje akvizíciu domácich a zahraničných dokumentov v rámci profilácie študijných programov a výskumu na TF KU formou povinného výtlačku KU, kúpou, darom, výmenou a iné,

  b) zabezpečuje akvizíciu periodík, vedie ich evidenciu, overuje správnosť faktúr za dodanú literatúru, reklamuje nedodané čísla, kompletizuje ucelené ročníky,

  c) participuje na vytváraní Súborného katalógu periodík SR,

  d) spolupracuje s ekonomickým oddelením fakulty pri zabezpečovaní fakturácie dokumentov za dodanú literatúru, overuje vecnú správnosť faktúr, urguje nedodané dokumenty,

  e) zabezpečuje menné a vecne spracovanie získaných dokumentov a kvalifikačných prác z TF KU,

  f) vedie a uchováva zoznam prírastkov a zoznam úbytkov,

  g) bibliograficky registruje, uchováva a sprístupňuje publikačnú a umeleckú činnosť pracovníkov TF KU,

  h) zabezpečuje výpožičné služby čitateľom,

  i) zabezpečuje medziknižničné výpožičné služby (MVS) (národné a medzinárodné),

  j) zabezpečuje konzultačné služby,

  k) zabezpečuje reprografické služby,

  l) zabezpečuje propagačné služby,

  m) zabezpečuje informačnú výchovu používateľov tejto čiastkovej knižnice.

   

  Knižnica TF poskytuje svoje služby pedagógom a vedecko-výskumným pracovníkom TF, študentom všetkých foriem štúdia na TF, ako aj študentom iných univerzít, kňazom v pastorácii a širokej verejnosti. Používatelia majú voľný prístup ku všetkým knižným dokumentom. Pre orientáciu používateľov vo voľne prístupných fondoch buduje knižnica elektronické katalógy a tiež poskytuje stálu konzultačnú a poradenskú činnosť. Knižnica používa knižničný systém Virtua Kis3g. Pre používateľov je k dispozícií aj pripojenie WIFI.