Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU

  Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU
  Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU

  Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU

  - je určené študentom a absolventom neučiteľských študijných programov druhého stupňa v študijnom odbore 37. teológia.

  Absolvent DPŠ získava kvalifikačné vzdelanie na výkon povolania učiteľ a oprávnenie vyučovať na základných a stredných školách. Na výkon tohto povolania v predmete náboženská výchova/náboženstvo je potrebné okrem úspešného absolvovania DPŠ aj súhlas príslušnej cirkvi s vykonaním tohto povolania (Kánonická misia).

  Úspešné absolvovanie kvalifikačného vzdelávania DPŠ znamená absolvovať základný aj rozširujúci modul DPŠ. Viac informácií je na adrese https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/uchadzac/doplnujuce-pedagogicke-studium-dps.html