Podávanie prihlášok na Inovačné vzdelávanie predlžené do 20. januára 2024

    Podávanie prihlášok sa predlžuje do 20. januára 2024

    Inovačné vzdelávanie sa na Teologickej fakulte  KU Košice organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s  § 55 a § 56 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na základe a v rozsahu oprávnenia vydaného rektorom KU v Ružomberku pod evidenčným číslom INV-CCVTF-1/2023 s platnosťou do 31.8.2028.

    Inovačné vzdelávanie Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov podľa Zákona č. 138/2019 Z. z.  a spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon ich činnosti podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z. Je zamerané na rozvoj profesijných kompetencií oblasti psychológie písma, psychodiagnostiky a liečebnej pedagogiky.

    Prihlasovanie na inovačné vzdelávanie je každoročne k dátumu 30. november.

     Viac o programe: Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní  nájdete v tomto odkaze.