Ponuka štúdia na TF KU v akad. roku 2024/2025

  Termín podania prihlášky na Bc. a Mgr. študijné programy: do 31. júla 2024, Master v teológii manželstva a rodiny do 17.6.2024

  ŠTÚDIUM NA TEOLOGICKEJ FAKULTE KU AJ PRE VÁS

  Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2024/2025 bude poskytovať vzdelávanie:

  1. v bakalárskych študijných programoch (sociálna práca, učiteľstvo náboženskej výchovy),
  2. v magisterských študijných programoch (katolícka teológia, sociálna práca, učiteľstvo náboženskej výchovy),
  3. v doktorandských študijných programoch (katolícka teológia, charitatívna a misijná práca).

  Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 31. júla 2024

  Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31. mája 2024

   

  Teologická fakulta ponúka aj kvalifikačné vzdelávanie pre učiteľov z  praxe. Inovačné vzdelávanie „Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní“ sa realizuje vo forme štvordňového kurzu každoročne spravidla vo februári. Viac informácií na https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/uchadzac/inovacne-vzdelavanie/

   

  Bakalársky študijný program Učiteľstvo náboženskej výchovy poskytuje kvalifikáciu pre výkon povolania asistent učiteľa, animátor voľného času, katechéta a vychovávateľ. Pokračovaním štúdia na magisterskom stupni získa absolvent kvalifikáciu pre výkon povolania učiteľ náboženskej výchovy.

  Teologická́ fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku zároveň ponúka aj ďalšie vzdelávanie v študijnom programe Master v teológii manželstva a rodiny,  štúdium bakalaureátu náboženských vied a možnosť získania medzinárodného certifikátu ECDL/ICDL.

  Master v teológii manželstva a rodiny

  Inštitút náboženských vied pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na nový akademický rok 2024/2025 v programe Master v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na manželstvo a rodinu z pohľadu teológie a spoločenských vied. Lektormi programu sú kňazi, manželia - odborníci zo Slovenska a zahraničia. Štúdium trvá dva roky. Program garantuje Mons. doc. PhDr. Marek Forgáč, pomocný košický biskup. Prihlásiť sa je možné do 17. júna 2024. Viac informácií na https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/uchadzac/master-v-teologii.html

   Dekanát TF KU

   

  Termín podania prihlášky na Bc. a Mgr. študijné programy: do 30. apríla 2024

  Prijímacie konanie pre Bc a Mgr študijné programy 2024-2025 TF KU - Košice

  Prijímacie konanie pre Bc a Mgr študijné programy 2024-2025 TF KU - TI Spišské Podhradie

  Prijímacie konanie pre PhD študijné programy 2024-2025 TF KU

  Viac informácií na: https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/uchadzac/prijimacie-konanie.html