Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní

    Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní

    Inovačné vzdelávanie sa na Teologickej fakulte  KU Košice organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s  § 55 a § 56 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na základe a v rozsahu oprávnenia vydaného rektorom KU v Ružomberku pod evidenčným číslom INV-CCVTF-1/2023 s platnosťou do 31.8.2028.

    Inovačné vzdelávanie Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov podľa Zákona č. 138/2019 Z. z.  a spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon ich činnosti podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z. Je zamerané na rozvoj profesijných kompetencií oblasti psychológie písma, psychodiagnostiky a liečebnej pedagogiky.

    Prihlasovanie na inovačné vzdelávanie je každoročne k dátumu 30. november.

     Viac o programe: Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní  nájdete v tomto odkaze.