Popularizácia biblickej hebrejčiny v Slovenskej a Českej republike

  Profesor Roman Králik z Teologického inštitútuTF KU v Spišskom Podhradí v spoluautorstve sdr. Marií Roubalovou z Karlovej univerzity v Prahe práve vydali siedmy diel skrípt Padesátpět nejčastejších slov Tanachu ve cvičeních. Tieto publikácie umožňujú študentom precvičiť slovnú zásobu, ktorá má v Tanachu (hebrejskej Biblii) frekvenciu výskytov najčastejších slov (7 diel). Na každé slovo je pripravený text a preklad, aby si ich študent mohol lepšie osvojiť a zapamätať. Každý diel na záver obsahuje súhrn doposiaľ osvojenej slovnej zásoby. Na spoločnom projekte pracujú autori od roku 2020 a podarilo sa im spopularizovať biblickú hebrejčinu pre samoukovna Slovensku a v Čechách. Každý diel vychádza v náklade až 500 kusov. Cieľom autorov je vydať 10 dielov do roku 2025.

  Ďalším výsledkom spolupráce autorov sú práve publikované učebnice:  Základy hebrejštinyTanachu pro samouky I. a II diel. (Praha: Verbum2023) Učebnice rozdelená na piatich  základných častí:1) Prvá časť je stručným úvodom do hebrejského jazyka a písma. 2) Druhá časť učebnice obsahuje základné minimum gramatiky. Cieľom je, aby študenti rýchlo zvládlizákladné učivo a mohli prejsť k prekladovým cvičeniam. 3) Tretia časť obsahuje gramatické cvičenia k druhej časti publikácie a základnú slovnú zásobu. 4) Štvrtá časť obsahuje kľúč k vybraným cvičeniam. 5) Piata časť obsahuje podrobnejšie vysvetlenie gramatiky s veľkým množstvom príkladov.

  Skriptá sú vydávané v pražskom vedeckom vydavateľstve VERBUM a sú distribuované v prestížnych kníhkupectvách:  Karolinum: Univerzita Karlova a KALICH,  rovnako tak v kníhkupectvách Martinus na Slovensku a v Čechách.

  Niektoré diela obsahujú na zadnej strane fotografiu Spišskej KapitulydominantouSpišského hradu v pozadí.

  Na záver mi dovoľte zablahoželať autorom a vyjadriť želanie, aby dokončili toto inšpirujúce dielo, ktoré obohatí každého čitateľa a záujemcu osvojiť si hebrejský jazyk Starého zákona.  

   

   

  https://www.martinus.cz/seria/padesat-pet-nejcastejsich-slov-tanachu-ve-cvicenich

  https://www.ekalich.cz/produkty/params/sortBy/recommended/search//priceBetween//filter10//filter16/Kralik/filterProducts/1