Školné v ak. roku 2022/2023

  Školné v ak. roku 2022/2023

  Milí študenti,

  najneskôr do 15. októbra 2022 vám zašleme písomné oznámenie o povinnosti uhradiť školné v ak. roku 2022/2023. Školné ste povinní uhradiť v termíne do 15.11.2022.

  Úhrada školného sa realizuje bezhotovostným prevodom na bankový účet príjemcu vedeného v Štátnej pokladnici, Radlinského 32, 810 05 Bratislava (SWIFT kód: SPSRSKBAXXX). Ďalšie bankové údaje nájdete v písomnom oznámení, ktoré obdržíte.

  Potrebné informácie:

  1. Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom v ak. roku 2022/2023
  2. Formulár žiadosti o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti školného -  prosím vytlačiť obojstranne

  Ak sa rozhodnete podať písomnú žiadosť o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti školného spolu s hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú opodstatnenosť žiadosti, podajte ju v termíne najneskôr do 08. novembra 2022 (avšak nie skôr ako obdržíte písomné oznámenie o povinnosti uhradiť školné). Žiadosť na predpísanom riadne vyplnenom formulári adresujte rektorovi KU a podávajte na študijné oddelenie Teologickej fakulty.