Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
    Sociálna práca Sociálna práca denná Bc. 02.12.2021
    Učiteľstvo predmetu náboženská výchova Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 30.10.2015