ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

  Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) ponúka absolventom 2. stupňa učiteľských študijných programov Rozširujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy.

   Podmienkou pre prijatie na RŠ je podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 43 (5), absolvovanie učiteľského vysokoškolského štúdia na druhom stupni v identickom alebo príbuznom študijnom odbore.

  RŠ je kvalifikačné vzdelávanie, ktorým si učiteľ rozširuje kvalifikáciu vyučovať aj iný predmet okrem svojej pôvodnej aprobácie v ktorej ukončil učiteľské štúdium.

  Kvalifikačné vzdelanie, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu ďalšej aprobácie, organizuje TF KU vo forme RŠ podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 43 (1) c).

  RŠ nenahradzuje získanie vyžadovaného stupňa vysokoškolského vzdelania.

   Výška školného je 650,- eur za akademický rok.

   RŠ na TF KU je organizované ako štvorsemestrálne štúdium.

  Prihlasovanie sa na RŠ

  Spolu s prihláškou je potrebné zaslať povinné prílohy: overený diplom a overené vysvedčenie o štátnej skúške z vysokoškolského štúdia druhého stupňa a:

  • odporúčanie vlastného farára podľa trvalého bydliska, u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených; v odporúčaní má byť vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom živote (stav, rodina a pod.). Ak farár menovaného nepozná, priloží uchádzač vyjadrenie aj od kňaza, ktorý ho pozná;

  Termín prijímania prihlášok je do 30. 06. Štúdium začína v septembri 2022.

  Prihláška je bezplatná.

  Prihlášku spolu s požadovanými prílohami zaslať na adresu:

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.