Odovzdávanie záverečných prác - Bc., Mgr. - v ak. roku 2021/22 iba elektronicky

  Postup pri odovzávaní záverečnej práce je v tomto dokumente.

  Správne vyplňanie položiek na tomto obrázku.

  Postup na zistenie evidenčného čisla - kód záverečnej práce je uvedený tu.

  Výnos MS SR o záverečných prácach, ktoré majú byť v PDF formáte (§3)

  V ak. roku 2021/2022 študenti odovzdávajú prácu iba v elektronickej verzii, vložením pdf súboru do AIS. Nižšie uvedený, kurzívou písaný text neplatí pre tento ak. rok.

  Záverečnú prácu študent vkladá do systému evidencie záverečných prác (AIS). "Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s vytlačenou formou záverečnej práce, pričom za ich obsahovú zhodu zodpovedá študent. Elektronická verzia záverečnej práce musí byť vyhotovená vo formáte pdf (portable document format) s možnosťou prevodu na čistý text. Za prevoditeľnosť dokumentu na čistý text zodpovedá študent. Súbor musí byť označený názvom KodPrace.pdf." (Smernica dekana TF, čl.7, bod 7-8). Na titulnom liste ako školiace pracovisko uvádza študent katedru, na ktorej píše záverečnú prácu. Študent odovzdáva záverečnú prácu v dvoch vyhotoveniach - zviazanú v pevnej alebo mäkkej lepenej (nie hrebeňovej) väzbe! V prípade, ak chýba podpis školiteľa v zadaní práce je potrebné doložiť súhlas školiteľa (tzv. kartička na podpis- dostupná na študijnom oddelení). Spolu s prácou odovzdá  dve licenčné zmluvy pre CRZP a dve licenčné zmluvy pre vysokú školu (pri vypĺňaní licenčných zmlúv postupujte podľa pokynov v ozname o licenčnej zmluve). Upozorňujeme študentov, aby v záverečných prácach uvádzali celý názov študijného odboru (napr. sociálna práca). Práce bez podpisu školiteľa v zadaní práce, resp. súhlasu školiteľa (kartičky), licenčných zmlúv alebo s nesprávnymi údajmi na úvodnej strane (nesprávny názov študijného odboru, nesprávne uvedený názov katedry) nebudú prevzaté.