Odovzdávanie záverečných prác - Bc., Mgr. - v ak. roku 2023/24

  Postup pri odovzdávaní záverečnej práce je v tomto dokumente.

  Správne vyplňanie položiek na tomto obrázku.

  Postup na zistenie evidenčného čisla - kód záverečnej práce je uvedený tu.

  Výnos MS SR o záverečných prácach, ktoré majú byť v PDF formáte (§3)

  V ak. roku 2023/2024 študenti odovzdávajú prácu v 2 vyhotoveniach na študijnom oddelení a vložením pdf súboru do AIS. 

  Záverečnú prácu študent vkladá do systému evidencie záverečných prác (AIS). "Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s vytlačenou formou záverečnej práce, pričom za ich obsahovú zhodu zodpovedá študent. Elektronická verzia záverečnej práce musí byť vyhotovená vo formáte pdf (portable document format) s možnosťou prevodu na čistý text. Za prevoditeľnosť dokumentu na čistý text zodpovedá študent. Súbor musí byť označený názvom KodPrace.pdf." (Smernica dekana TF, čl.7, bod 7-8). Na titulnom liste ako školiace pracovisko uvádza študent katedru, na ktorej píše záverečnú prácu. Študent odovzdáva záverečnú prácu v dvoch vyhotoveniach - zviazanú v pevnej alebo mäkkej lepenej (nie hrebeňovej) väzbe! Upozorňujeme študentov, aby v záverečných prácach uvádzali celý názov študijného odboru (napr. sociálna práca). Práce bez podpisu vedúceho práce/školiteľa v zadaní práce alebo s nesprávnymi údajmi na úvodnej strane (nesprávny názov študijného odboru, nesprávne uvedený názov katedry) nebudú prevzaté.