ÚDAJE O PONUKE BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

  SOCIÁLNA PRÁCA

  Absolvent sa uplatní v princípe vo všetkých spoločenských sférach, ale najmä v tých, ktoré sú náročné na tvorivosť, manažérsku múdrosť a celkovú operatívnosť. Je tiež pripravený vstúpiť do oblasti školských či mimoškolských inštitúcií ako sú vzdelávacie akadémie, masovokomunikačné prostriedky, cirkevné, vládne aj mimovládne (humanitné) organizácie, nadácie, občianske združenia, politické a kultúrno-spoločenské inštitúcie, štátna a verejná správa, redakcie odborných časopisov, vydavateľstvá spoločenskovednej literatúry a pod. V neposlednom rade sa mu ponúka možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na jeho magisterskom stupni.

   

  Forma štúdia: denná

  Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

  Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

   

  Podmienky prijatia na štúdium

  – získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;
  – záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty;
  – prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami;
  – prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky;
  – pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky maturitnej skúšky uchádzača: podmienkou je získať aspoň 30 bodov (max. 100 bodov).

   

  Prílohy k prihláške 

  – rodný list (overená kópia);
  – sobášny list (len pri zmene rodného priezviska);
  – maturitné vysvedčenie (overená kópia); (ak bolo získané v zahraničí, tak aj rozhodnutie o jeho nostrifikácii);
  – čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity vlastnou formuláciou;
  – doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (35 €).

   

  Poplatok za prijímacie konanie: 35,- € 

  Školné pri externej či nadštandardnej dĺžke štúdia: 650 €/rok

  Prihlášku zaslať na adresu: Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

   Katolícka univerzita v Ružomberku

   Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  Banka: Štátna pokladnica

  Názov účtu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5886

  Variabilný symbol: 1550501

  Konštantný symbol: 0308

  Informácia pre prijímateľa: „PP“

  Zdravotne znevýhodnení študenti môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

  Koordinátor pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi: 

  ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD. - Prodekan, Tajomník študijného oddelenia TI, martin.taraj@ku.sk, 053/419 41 26, +421 902 615 340