Kontinuálne vzdelávanie

  Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  v spolupráci s Košickou arcidiecézou

  Akadémiou Karola Wojtylu

   

  otvára prihlasovanie na akademický program

  Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2021/22.

   

  Charakteristika

  Formovať myseľ i srdce

  Hlavným zámerom tohto programu je formovať myseľ i srdce koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach a zodpovedných aktérov pomáhajúcich profesií tak, ako to bolo vlastné sv. Jánovi Pavlovi II., patrónovi tohto programu.

  FORMOVAŤ MYSEĽ – pretože rásť môžeme iba vďaka poznaniu.

  Obsah programu vychádza zo základu, ktorý tvorí učenie Cirkvi o manželstve a rodine predovšetkým posledných pápežov (Pavla VI., Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka). Uvedený základ obohacuje pohľad spoločenských vied, ktoré sa na manželstvo a rodinu pozerajú z rôznych uhlov pohľadu (filozofia, teológia, právo, psychológia, medicína, pedagogika). Touto kombináciou sa vytvára fundovaný základ pre kvalitné vzdelanie a formáciu konkrétnych aktérov.

  FORMOVAŤ SRDCE a ducha spoločenstva – pretože láske sa je možné učiť len v spoločenstve.

  Celý program je obohatený o spoločné slávenie Eucharistie, spoločné stolovanie, rozhovory pri občerstvení. Nad rámec akademickej formácie ponúkame ďalšie kultúrne, duchovné či spoločenské aktivity pre rozvoj vzťahov na ľudskej i duchovnej úrovni.

  Duchovným správcom programu je riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, ktorý okrem duchovnej starostlivosti zabezpečuje i prepojenie študentov s ich farnosťou a ich zapojenie do pastorácie

  Obsah štúdia

  Filozoficko-teologický základ

  Osoba z pohľadu filozofickej a teologickej antropológie

  Manželstvo a rodina vo Svätom Písme

  Dokumenty Magistéria o manželstve a rodine

  Morálna teológia - princípy

  Morálna teológia - špeciálna

  Pastorácia manželstva a rodiny

  Základy bioetiky

  Teológia manželstva a rodiny

  Lektúra diela K. Wojtylu „Láska a zodpovednosť“

  Teológia tela - katechézy o ľudskej osobe a láske

  Kánonické právo manželské

  Manželstvo ako sviatosť

  Spiritualita manželského a rodinného života

  Spoločenskovedný blok

  Všeobecná a klinická psychológia manželstva a rodiny

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu a sexuálna výchova

  Biomedicínsky rozmer manželského života

  Rodina v právnom systéme spoločnosti

  Pedagogika rodiny

  Aplikovaná psychológia manželstva a rodiny

  Sociálna a rodinná politika

  Sociológia rodiny

  Sprevádzanie manželov a rodín

  Súčasťou štúdia je vykonanie pastoračnej praxe v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu a Kurz prirodzených metód plánovania rodičovstva.

  Vyučujúci

  Lektormi programu sú kňazi, manželia a odborníci zo Slovenska a zahraničia, profesori i absolventi Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre vedy o manželstve a rodine a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau. Formou hosťovských prednášok sú zapojení aj zahraniční profesori. Garantom programu je  Mons. Marek Forgáč, PhD., košický pomocný biskup.

   Cieľové skupiny

  Program je určený pre osobnú i profesionálnu formáciu kňazov, zasvätených, manželských párov, seminaristov i jednotlivcov.

  Hlavným zámerom je formácia budúcich koordinátorov farskej pastorácie rodín (kňazi, seminaristi, rodiny, zasvätení), ktorí môžu v budúcnosti napomáhať rozvoju pastorácie rodín vo farnostiach (v sprevádzaní manželov, v príprave na manželstvo, vo vedení rodinných spoločenstiev, v katechéze detí, mladých i dospelých, v odbornej pomoci rozvedeným a rodinám v kríze).

  Ďalším zámerom je následná profilácia odborníkov pre prácu s rodinou. Osobitnou cieľovou skupinou sú preto odborníci (psychológovia, právnici, lekári, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci, učitelia, vychovávatelia, katechéti, pastorační pracovníci a sociálni pedagógovia)

  Organizácia štúdia

  Štúdium je rozdelené do dvoch rokov. Akademický rok prebieha vždy od septembra do mája, pričom  jeden akademický rok pozostáva z  11  vopred dohodnutých termínov. Program sa realizuje počas sobôt, v rámci ktorých je vyučovací deň rozvrhnutý do ôsmich vyučovacích hodín, medzi nimi je čas na občerstvenie, spoločný obed, zdieľanie, rozhovory s vyučujúcimi i študentmi. Ďalšia časť štúdia pozostáva zo samoštúdia, lektúry zadaných textov, vypracovania zadaní a úloh a e-learningu.

  Táto forma je vhodná zvlášť pre pracujúcich a pre manželské páry s deťmi. Jej výhodou je:

  nižšia časová náročnosť

  pestrejšia paleta hosťujúcich prednášajúcich

  family friendly prvok, ktorý umožňuje štúdium aj pre rodičov s deťmi vďaka prítomným animátorom

  Súčasťou štúdia je min. jedno víkendové stretnutie za rok.

   

  Podmienky získania titulu

  Program master je štúdiom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied.

  Ako riadni študenti sa môžu prihlásiť absolventi bakalárskeho štúdia náboženských vied alebo ekvivalentného filozoficko- teologického štúdia.

  Pre získanie titulu je potrebné absolvovať všetky prednášky a skúšky, skúšku z cudzieho jazyka, vykonať pastoračnú prax, napísať záverečnú prácu pod vedením školiteľa a úspešne absolvovať záverečnú skúšku lectio coram z predmetu Teológia manželstva a rodiny a Rodina v pohľade spoločenských vied.

  Iní záujemcovia sa môžu prihlásiť ako tzv. mimoriadni študenti, pričom po absolvovaní im nebude udelený akademický titul, ale certifikát o absolvovaní programu.

  Pre získanie certifikátu o absolvovaní je potrebné absolvovať všetky prednášky a skúšky, vykonať pastoračnú prax, a úspešne absolvovať záverečnú skúšku lectio coram z predmetu Teológia manželstva a rodiny a Rodina v pohľade spoločenských vied.

  Po absolvovaní štúdia (v oboch formách) a po splnení podmienok môžu účastníci získať kánonickú misiu arcibiskupa.

  Školné

  Jednotlivci 300€/akademický rok

  Manželský pár 450€/akademický rok

  Tento program je vyňatý zo slovenského systému školstva, tzn. neexistujú naň žiadne dotácie, školné predstavuje reálne náklady.

  Školné je splatné v troch splátkach počas akademického roka. Ak by mala byť výška školného prekážkou pre absolvovanie programu, v prípade objektívnych dôvodov je možné požiadať o zníženie školného, prípadne sa náklady môžu uhradiť v spolupráci s farnosťou, spoločenstvom.

  Okrem školného študent uhrádza náklady na  víkendové stretnutie za rok a obedy počas stretnutí. Občerstvenie počas stretnutí je v réžii komunity študentov.

  Prihlásenie

  Pre prihlásenie je potrebné vyplniť TENTO FORMULÁR najneskôr do 11. júna 2021. K prihláške je potrebné dodať kópiu diplomu dosiahnutého vzdelania, resp. maturitného vysvedčenia, štruktúrovaný životopis, krátky motivačný list a odporúčanie farára, v prípade kňazov odporúčanie ordinára. Viac informácií o forme potrebných dokumentov zašleme po prihlásení.

  Maximálny počet uchádzačov, ktorí budú prijatí v akademickom roku 2021/22 je 20, uchádzači z Košickej arcidiecézy môžu byť uprednostnení.

   

  MASTER V MÉDIÁCH

  Program Master na rádiu Lumen (od 41:30)

  Master očami študentov (promo video)

  Video pozvánka na štúdium

   

   

  KONTAKTY

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Teologická fakulta v Košiciach

  Hlavná 89, 041 21 Košice

  www.tf.ku.sk  

  sekretariatakw@gmail.com