ThLic. František Fudaly, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Špirituál, Odborný asistent
  ThLic. František Fudaly, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária: Kňazský seminár A209
  Telefón: +421908644056
  Email: frantisek.fudaly@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  13:00 - 14:30
  Utorok
  13:00 - 14:30
  Štvrtok
  13:00 - 14:30
  Piatok
  13:00 - 14:30

  Okrem určených konzultačných intervalov poskytujem konzultácie prostredníctvom emailu, prípadne telefonicky, a to po dohode.

  Profesijná charakteristika

  ThLic. František Fudaly, PhD.

  Narodil sa v Kežmarku 8. septembra 1976. Ordinovaný bol 19. júna 2004 v Spišskej Kapitule a ako kaplán bol menovaný najprv do farnosti Spišské Vláchy od 1. júla 2004 a následne do Tvrdošína od 1. júla 2007.

  Od 1. septembra 2008 začal študovať v Ríme dogmatickú teológiu na Pápežskej Gregoriánskej univerzite, kde 17. februára 2011 získal licenciát z dogmatickej teológie. Téma jeho licenciátnej práce mala názov: La risurrezione nel millenarismo dei padri antichi Ireneo di Lione e Tertulliano (Vzkriesenie v millenarizme cirkevných otcov Irenea a Tertuliána).

  Po získaní licenciátu pokračoval v doktorandskom štúdiu na Lateránskej univerzite, odkiaľ bol, pre potreby diecézy, odvolaný späť na Slovensko pred odovzdaním dizertačnej práce.

  V období od 1. júla 2015 do 12. septembra 2017 pôsobil ako výpomocný duchovný v Poľanovciach a popritom od 22. septembra 2015 začal prednášať dogmatickú teológiu na Teologickom inštitúte Katolíckej univerzity v Spišskom Podhradí.

  Od 5. februára 2016 do 13. septembra 2017 bol členom Komisie pre posvätné rády a ministériá.

  Od 4 septembra 2017 bol doktorandom dennej formy doktorandského štúdia katolíckej teológie na teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde 27. septembra 2019 obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom Teológia sviatostí, dogmaticko-pastoračný pohľad a získal titul Philosophiae doctor („PhD.“).

  Od 13. septembra 2017 je ustanovený za výpomocného duchovného v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka a zároveň pôsobí ako riadny spovedník bohoslovcov.

  Od 1. januára 2018 je poverený službou Cirkevného cenzora pre matériu dogmatická teológia.

  Od 1. júla 2018 ho diecézny biskup Štefan Sečka vymenoval za špirituála do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, kde od 1. 2. 2020 začal pôsobiť aj ako odborný asistent v odbore teológia a kde zároveň prednáša dogmatickú a spirituálnu teológiu na Teologickom inštitúte Katolíckej univerzity v Spišskom Podhradí.