prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra spoločenských vied

  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Kancelária:
  Telefón: +421905 956 003
  Email: gabriel.ragan@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  I. Osobné údaje

  Gabriel Ragan,  ThDr., PhD., prof.

  Dátum a miesto narodenia: 21.11.1950, Blatné Revištia

  Adresa: Kostolianska cesta 159, 040 01 Košice

  Povolanie:      kňaz: arcidiecéza Košice

  kňazská ordinácia: 8.06.1974, Bratislava

  pastorácia:                 - kaplán (1974-1977)

  -         farár (1978- 2001)

  II. Vzdelanie

  Stredoškolské a maturita: 30.05.1969, Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Sobrance

  Vysokoškolské: Cyrilometodská bohoslovecká fakulta (1969-1974)

  Ďalšie štúdiá :- licenciát: 1992-1994, PAT Krakov, Teologická fakulta, liturgika

  Téma: Mons. Ján Jalovecký liturgista a zakladateľ časopisu Svetlo

  - doktorát: 1994-2000, PAT Krakov, Teologická fakulta

  Téma: Liturgické hnutie na Slovensku

  Obhajoba: 17.11.2000, Krakov, Poľsko

  -         habilitácia: 2004 TF KUR Košice

  Téma: Biela sobota a veľkonočná vigília

  -         inaugurácia: 2006 TF KUR Košice

  Téma: Celoživotné dielo J. Jaloveckého a jeho vplyv na koncilovú reformu na Slovensku

  Priebeh pedagogickej praxe:

  1991-1995 – CMBF UK Bratislava, Telogický inštitút  Spišské Podhradie

  1994-2003 - CMBF UK Bratislava, Teologický inštitút  Košice

  2003 - Teologická fakulta KU v Ružomberku