doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

  Docent
  doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  05304 Spišské Podhradie

  Kancelária:
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: marian.janek@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  15:00 - 17:00
  Piatok
  15:00 - 17:00

  Profesijná charakteristika

  I. Základné údaje / Basic information
  I.1 Priezvisko / Surname Janek
  I.2 Meno / Name Marián
  I.3 Tituly  / Degrees  doc., PaedDr., PhD.
  I.4 Rok narodenia / Year of birth 1950
  I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katedra spoločenských vied, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Ústav sakrálneho umenia, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka KU v Spišskom Podhradí
  I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace  Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie
  I.7 Pracovné zaradenie / Position docent
  I.8 E-mailová adresa / E-mail address  marian.janek@post.cz
     
     
     
   
  II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
  Higher education and further qualification growth
    II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie /
  Name of the university or institution
  II.b Rok / Year  II.c Odbor a program /
  Study field and programme
  II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa / First degree of higher education      
  II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa / Second degree of higher education Univerzita Komenského v Bratislave 1976 Hudobná veda
  II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa / Third degree of higher education FF UK Bratislava 1994 Teória vyučovania hudobnej výchovy
  II.4 Titul docent / Associate professor Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika 2004 Hudební teorie a pedagogika
  II.5 Titul profesor / Professor      
  II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.)       
   
  III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
  III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position III.b Inštitúcia / Institution III.c Časové vymedzenie / Duration
  osobný asistent TI TF KU v Spišskom Podhradí  2018 - doteraz
  docent, vedúci katedry PF UMB Banská Bystrica 2015 - 2018
  docent PF UMB Banská Bystrica 2004 – 2018 
  odborný asistent PF UMB Banská Bystrica 1986-2004
  stredoškolský učiteľ SPgŠ Lučenec 1979-1986