doc. PaedDr. Rastislav Podpera, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. PaedDr. Rastislav Podpera, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária: A 229
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: rastislav.podpera@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  09:30 - 11:30
  Piatok
  14:00 - 17:00

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  I. Základné údaje

  I.1 Priezvisko, meno, tituly

  Podpera, Rastislav, doc. PaedDr. PhD.

  I.2 Rok narodenia

  1976

  I.3 Názov a adresa pracoviska

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katedra spoločenských vied,  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Ústav sakrálneho umenia, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka KU v Spišskom Podhradí, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  1.4 Funkcia (pracovná pozícia)

  docent

  I.5 E-mailová adresa

  rastislav.podpera@ku.sk

  I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl

  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8353

  I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole

  Učiteľstvo a  pedagogické vedy

  I.8 ORCID iD

   

  II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

   

  Názov vysokej školy alebo inštitúcie

  Rok

  Odbor a program

  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

   

   

   

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Univerzita Komenského v Bratislave

  2001

  Hudobná veda

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

  Ústav hudobnej vedy SAV

  2004

  Teória a dejiny hudby

  Titul docent

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  2015

  Odborová didaktika – didaktika hudby

  Titul profesor

   

   

   

  Titul DrSc.

   

   

   

  III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  Zamestnanie/funkcia

  Inštitúcia

  Časové vymedzenie

  docent 

  TF KU v Košiciach

  2018 - doteraz

  docent, vedúci katedry 

  PF KU v Ružomberku

  2015 - 2018

  odborný asistent 

  PF KU v Ružomberku

  2010 – 2015

  vedecký pracovník, vedúci oddelenia

  Ústav hudobnej vedy SAV

  2004 – 2010

  odborný asistent

  RKCMBF UK v Bratislave

  2002 – doteraz

  odborný asistent

  TF TU v Bratislave

  2002 – 2007

  V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

  V.1 Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov

  Názov profilového predmetu

  Študijný program

  Stupeň

  Študijný odbor

  Dejiny hudby 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 1m, 2m

  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

  II.

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy