prof. Róbert Lapko, Th.D et PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  prof. Róbert Lapko, Th.D et PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra systematickej teológie

  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 062
  Email: robert.lapko@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  doc. Róbert Lapko, Th.D. et PhD.
  (nar. v r. 1972 vo Vranove nad Topľou)

  Vzdelanie
  V roku 1998 ukončil štúdium katolíckej teológie na Teologickej fakulte
  Univerzity Komenského v Bratislave.
  V roku 1999 začal postgraduálne štúdium biblickej teológie na
  Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika),
  ktoré ukončil v roku 2005.
  Počas tohto štúdia absolvoval zahraničné študijné pobyty
  v roku 2001-2002 na Free University v Amsterdame (Holandsko), kde sa
  venoval štúdiu biblickej hebrejčiny a gréčtiny.
  V roku 2002-2003 študoval vo Washingtone, D.C. (USA) na The Catholic
  University of America
  a v rokoch 2003-2004 v Ríme (Taliansko) na
  Pápežskom biblickom inštitúte, kde pracoval aj na svojej dizertačnej
  práci Tóbiho chválospev (Exegetické a teologické štúdium Tob 13, 1 -
  14, 1)
  obhájenej a publikovanej v roku 2005.
  V roku 2008 ukončené ďalšie postgraduálne štúdium na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v
  programe teória a dejiny žurnalistiky. Téma druhej dizartačnej práce:
  Fulton J. Sheen - Life is Worth Living. Analýza televízneho
  náboženského programu z obsahového a formálneho hľadiska
  .
  V roku 2009 sa na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku habilitoval pre odbor Katolícka teológia
  obhajobou habilitačnej práce Rodina a manželstvo v Knihe Tobiáš -
  sociologické a antropologické aspekty
  .

  Akademická činnosť
  V školských rokoch 1998-2001 prednášanie biblickej hebrejčiny a teológie na
  Teologickom inštitúte v Košiciach, RKCMBF Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj vyučovanie latinského
  jazyka na Konzervatóriu v Košiciach.
  V školskom roku 2005/2006 začal prednášať biblickú hebrejčinu,
  teológiu a exegézu Starého zákona na Teologickej fakulte Katolíckej
  univerzity v Ružomberku a pracuje aj ako referent pre zahraničné
  vzťahy a mobility.
  V školských rokoch 2006-2009 prednáša biblickú teológiu aj na
  Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
  V školskom roku 2009/2010 začína prednášať biblickú hebrejčinu a
  teológiu Starého zákona na Pontificia Universitas Lateranensis,
  Institutum Theologicum Rigense a Religijas Zinatnu Instituts v Rige
  (Lotyšsko).
  Od 1.9. 2010 menovaný za prorektora pre výchovu a mobility na
  Katolíckej univerzite v Ružomberku.

  Členstvo v inštitúciach
  Od roku 1999 je členom Katolíckeho biblického diela na Slovensku.
  Od roku 2005 člen redakčnej rady v Studia Biblica Slovaca (ročenka
  zameraná na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona
  predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a
  teologickej).
  Od roku 2010 člen redakčnej rady v Verba Theologica (recenzovaný
  teologický časopis).
  V roku 2010 menový ministrom školstva, vedy, výskumu a športu za
  odborného garanta hodnotiteľskej komisie - zaradenie publikácii a
  umeleckých výstupov a posudzovanie spôsobilosti právnických a fyzických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj pre oprávnenie uchádzať sa o podporu
  výskumu a vývoja.

  Pastoračné pôsobenie
  1998 kaplán Michalovce
  1999-2002 farár Košické Olšany
  2005-2010 farár Košice-Poľov