doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária:
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: luboslav.hromjak@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  13:00 - 15:00
  Streda
  13:00 - 15:00

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  Základné údaje

  • Funkcia (pracovná pozícia): docent, garant doktorandského štúdia v odbore katolícka teológia
  • Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8260 
  • Hyperlink na ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3752-656X
  • Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole: Teológia / Katolícka teológia
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa (Mgr.): Univerzita Komenského, CMBF TI Spišské Podhradie, Katolícka teológia, 1994 - 2000
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.): Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Pedagogická fakulta,  Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry a náboženskej výchovy, 2013
  • Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (HELic.): Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di storia ecclesiastica e dei beni culturali, 2002-2004
  • Diplom o absolvovaní štúdia archivistiky: Scuola Vaticana di paleografia, archivistica e diplomatica Città del Vaticano, 2003-2004
  • Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (HEDr., PhD.): Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di storia ecclesiastica e dei beni culturali, 2004-2007; téma dizertačnej práce: Svätá Stolica a slovenská otázka v pontifikáte Leva XIII. a Pia X. (1878-1914)
  • Habilitačné konanie (doc.): Prešovská univerzita v Prešove, Katolícka teológia, 2021

   

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania:

  • 2007 – 2009: odborný asistent na Katedre histórie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

  • 2008 – 2009: odborný asistent na Katedre katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  • 2009 – 2022: odborný asistent na Katedre filozofie a histórie, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

  • 2011 - 2013: zástupca vedúceho katedry a odborný asistent na Katedre talianskeho jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  • 2022 – doteraz: docent na Katedre filozofie a histórie, Teologická Fakulta Košice, Katolícka univerzita v Ružomberku
  • 2022 - doteraz: garant doktorandského štúdia v odbore Katolícka teológia, Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach
  • 2022 - doteraz: hosťujúci profesor na Pápežskej univerzite v Ríme
  • 2000 - 2002: kaplán Spišská Nová Ves - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
  • 2007 - 2008: kaplán Likavka - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

   

  Členstvo vo významných odborných a vedeckých radách:

  • 2012 – doteraz: člen Rady pre históriu pri Konferencii biskupov Slovenska
  • 2015 - doteraz: člen Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska
  • 2011 - doteraz: člen Historického odboru Matice slovenskej
  • 2011 - doteraz: člen Inštitútu cirkevných dejín na TF KU
  • 2009 - doteraz: spolupráca s Encyklopedickým ústavom SAV Bratislava na tvorbe hesiel z oblasti cirkevných dejín do „Encyklopedia Beliana“
  • 2007 - doteraz: nepretržitý historický výskum v Historickom archíve Štátneho sekretariátu, Vatikánskom apoštolskom archíve a archívoch Svätej Stolice

   

  Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností:

  • 1997: štúdijný a pastoračný pobyt v USA, Lansford, PA (U.S.A.)
  • 1998: Jazykový kurz: Scuola di Dante Alighieri, Perugia (Taliansko)
  • 2002-2003: doplňujúce štúdium latinského jazyka, Pontificia Università Gregoriana, Roma (Taliansko)
  • 2004: Jazykový kurz: Sprachkurs der Deutsche Sprache und Kultur - Ruprecht – Karls – Universität Heidelberg (Nemecko)

   

  Mobility:

  22.-28.10.2012 – mobilita na Latvia University, Riga (Lotyšsko)

  22.-28.10.2012 – mobilita na Teologickom inštitúte Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme so sídlom v Rige (Lotyšsko)

  19.-26.11.2012 – prednášky zo sociálnych cirkevných dejín na Casa De Formacion Sacerdotal Santa Maria Madre De v Tolede (Španielsko)

  10.-23.9.2013 – prednášky zo sociálnych cirkevných dejín na Logar de Santa Teresa v Cuzco (Peru)

  19.9.2013 – prednášky zo stredovekých dejín Európy v Seminario arquidiocesano San Antonio Abad v Cuzco (Peru)

  27.4.2014 – 2.5.2014 – mobilita na Katolíckej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (Česká republika)

  27.3– 30.3.2017 – mobilita na Cyrilometodskej teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci (Česká republika)