Fakulta

    Fakulta zdravotníctva od svojho vzniku v roku 2005 prešla významným vývojom, v ktorom sa dokázala etablovať ako stabilné a štandardné univerzitné pracovisko. Fakulta ponúka nielen kvalitné vzdelanie, ale študenti majú možnosť participovať aj na mimoškolských aktivitách a zúčastňovať sa na súťažiach.
    Fakulta

    Fakulta zdravotníctva je najmladšou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Táto inštitúcia bola zriadená uznesením rektora KU v Ružomberku z 27. júna 2005, po predchádzajúcom schválení Akreditačnou komisiou Slovenskej republiky. Fakulta vznikla transformáciou Ústavu zdravotníctva a sociálnej práce, ktorý bol sú-časťou Pedagogickej fakulty.

    Ciele a úlohy školy sú re-alizované v úzkej spolupráci s Ústrednou vojenskou ne-mocnicou SNP Ružomberok – fakultnou nemocnicou, kde prebiehajú klinické praxe. Tradícia tejto nemocnice sa vyvíja takmer 100 rokov. Na všetkých klinikách pracujú vysoko kvalifikovaní lekári, sestry a pomocní pracovníci. Nemocnica je vybavená modernými prístrojmi a zabezpečuje zdravotnícke potreby v Armáde Slovenskej republiky, na Liptove a v ostatných krajoch Slovenskej republiky.

    Na fakulte sa vytvorila katedra ošetrovateľstva, katedra urgentnej zdravotnej starost-livosti, katedra verejného zdravotníctva, katedra fyzioterapie, katedra laboratórnych vyšetrovacích metód a katedra rádiologickej techniky. Kultúrna, vedecká a vzdelávacia formácia študentov je založená na hu-manistických a kresťanských princípoch.