Bakalársky študijný program „Laboratórne vyšetrovacie metódy“ sa zameriava na prípravu kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov na vykonávanie laboratórnych vyšetrovacích metód. Okrem teoretických vedomostí a poznatkov biomedicínskych oblastí študijného odboru, majú študenti možnosť získať praktické zručnosti v laboratórnych diagnostických postupoch a v ovládaní súčasnej prístrojovej techniky na klinických pracoviskách. Sú to ústavy: Ústav klinickej biochémie, imunológie a alergológie, Ústav hematológie a transfuziológie, Ústav klinickej patológie a Ústav klinickej mikrobiológie.

    Počas štúdia majú možnosť sa podieľať na Študentskej vedeckej odbornej činnosti a prezentovať výsledky svojej práce na odborných podujatiach. Našou snahou je, aby naši budúci absolventi sa dobre uplatnili v praxi, čo vyžaduje, aby perfektne ovládali správnu laboratórnu prax, všetky právne predpisy súvisiace s ich prácou, základnú prácu s počítačom aj najdôležitejšie prvky manažmentu v laboratóriách. Študenti získajú predpoklady pre budúcu spoluprácu s klinickými odborníkmi.