Výberové konanie   na Katolíckej univerzite v Ružomberku,

  Fakulte zdravotníctva

   

  Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu kliniky:

   

  • prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU  

   

  Kvalifikačné  predpoklady:

  - získaná špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore

  - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa s dosiahnutím akademického titulu PhD. (CSc.)

  - vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent

  - minimálne 10 rokov praxe v odbore

  - odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v súlade s nariadením vlády SR

  č. 296/2010 Z.z

   

  Ďalšie:

  - organizačné a riadiace schopnosti 

  - preukázanie publikačnej činnosti

  - morálna a občianska bezúhonnosť

  - vedomosti o ekonomickom riadení s dopadom na ekonomickú situáciu kliniky

  - predloženie vlastnej vízie a jej prezentácie pre budúce smerovanie kliniky  

   

  Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní akademickej hodnosti a vedecko-pedagogickej hodnosti, prehľadom publikačnej činnosti  za posledné 4 roky zasielajte do 1. októbra 2021 do 12.00 hod. na adresu:

  Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok.

  Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.

   

   

  prof. MUDr.  Anton Lacko, CSc.

  dekan Fakulty zdravotníctva

  Katolíckej univerzity v Ružomberku