Vedúci katedry

  doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.

  Vedúca katedry, Vedúca katedry fyzioterapie, Docentka

  Profesori

  Docenti

  Odborní asistenti

  Mgr. Ivana Aštaryová, PhD.

  Tajomník, Odborný asistent

  MUDr. Štefan Madarász PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Nepedagogickí zamestnanci

  Mgr. Monika Olosová

  Referentka, Referent personálnej, mzdovej agendy a doktorandského štúdia, Nepedagogická zamestnankyňa