Bakalársky študijný program „Fyzioterapia“ sa zameriava na prípravu absolventa ovládajúceho základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Dokáže realizovať základnú funkčnú diagnostiku a rehabilitačný program z hľadiska pracovnej rehabilitácie. Pozná základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie jednotlivých druhov techník masáží, relaxačných a mobilizačných praktík. Vykonáva fyzioterapeutické výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu.

    Absolvent je schopný vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných zariadeniach v rehabilitačných ústavoch, sanatóriách, na pracoviskách liečebnej telesnej výchovy, v modernom rehabilitačno-rekreačnom zariadení typu wellness / fitness, ktoré poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť alebo ochranu a podporu zdravia. Absolvent magisterského stupňa študijného programu „Fyzioterapia“ je teoreticky a prakticky pripravený na poskytovanie a riadenie fyzioterapeutických výkonov v oblasti podpore zdravia jednotlivca, komunity a celej spoločnosti v zdraví alebo v chorobe. Dokáže samostatne pracovať aj v interdisciplinárnych tímoch na úlohách týkajúcich sa poskytovania odbornej fyzioterapeutickej starostlivosti. Zúčastňuje sa profesionálnej príprave bakalárov vo fyzioterapeutickej oblasti, plánuje, organizuje a participuje na projektoch týkajúcich sa podpory, ochrany zdravia a predchádzania vzniku chorôb obyvateľstva a aktívne prispieva k rozvoju výskumu v odbore. Absolvent magisterského stupňa sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, v kupeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch a v iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť alebo ochranu a podporu zdravia.

    Absolvent doktorandského štúdia v študijnom odbore „Fyzioterapia“ má teoretické vedomosti zo všeobecných a preventívnych medicínskych odborov, ktoré bude využívať v oblasti vedeckého výskumu pri podpore zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní jednotlivca a vôbec celej spoločnosti. Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na nové odborné a vedecké poznatky použiteľné v diagnostike a v intervencii na riešenie problémov fyzioterapie, je schopný samostatnej tvorivej vedeckej činnosti v oblasti fyzioterapie.