Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 14 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie prednostov kliník:

   

  • prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie ÚVN SNP-FN a FZ KU  
  • prednosta Neurochirurgickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
  • prednosta Kliniky radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP-FN a FZ KU    

   

  Kvalifikačné  predpoklady:

  - získaná špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore 

  - minimálne 10 rokov praxe v odbore

  - odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010 Z.z

  - organizačné a riadiace schopnosti

  - morálna a občianska bezúhonnosť 

     

  Ďalšie:  

  - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa s dosiahnutím akademického titulu PhD. (CSc.)

  - vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor

  - preukázanie publikačnej činnosti

  - vedomosti o ekonomickom riadení s dopadom na ekonomickú situáciu kliniky

  - predloženie vlastnej vízie a jej prezentácie pre budúce smerovanie kliniky

   

  Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní akademickej hodnosti a vedecko-pedagogickej hodnosti, dokladom o odbornej spôsobilosti na riadenie a organizáciu zdravotníctva, prehľadom publikačnej činnosti  za posledné 4 roky, čestným vyhlásením o pravdivosti údajov a súhlasom dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov doručte do 2. mája 2024 do 12.00 hod. na adresu:

  Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok.

  Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.

   

   

   prof. MUDr.  Anton Lacko, CSc.

  dekan Fakulty zdravotníctva

  Katolíckej univerzity v Ružomberku