Bakalársky študijný program „Rádiologická technika“ sa môže podľa sústavy študijných odborov zatiaľ študovať v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.). Obsah študijného odboru zohľadňuje vývoj porovnateľných profesií v zahraničí a vychádza z odporúčaní a požiadaviek Svetovej zdravotníckej organizácie na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ako aj z odporúčaní Európskej únie pre vzdelávanie v oblasti radiačnej ochrany. Do pôsobenia katedry patria štyri klinické pracoviská a to Klinika rádiológie, Klinika nukleárnej medicíny, Klinika onkológie a radiačnej onkológie, Pracovisko magnetickej rezonancie.

    Absolvent tohto študijného programu „Rádiologický technik“, ako kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, je oprávnený samostatne vykonávať rádiologické zobrazovacie vyšetrenia a aplikáciu ionizujúceho žiarenia pri rádioterapeutických postupoch, pri dodržiavaní zásad ochrany pri zaobchádzaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, na základe ordinácie lekára s potrebnou samostatnosťou a flexibilitou v rozhodovaní.

    Absolvent bakalárskeho študijného odboru rádiologická technika sa uplatní ako rádiologický technik vo všetkých stupňoch liečebno-preventívnej starostlivosti na pracoviskách: rádiologie, počítačovej tomografie, intervenčnej rádiologie, nukleárnej magnetickej rezonancie, radiačnej onkológie, nukleárnej medicíny vo všetkých stupňoch liečebno-preventívnej starostlivosti a vo výskume a vzdelávaní.