Rozvrh FZ

  Zmena v rozvrhu je platná od uvedeného dátumu

  Výučba v letnom semestri AR 2023/24:

  • 5. február – 28. apríl 2024 - teoretická výučba a klinické cvičenia
  • 30. apríl – 24. máj 2024 - súvislá odborná prax
  • 27. máj – 7. júl 2024 - skúškové obdobie v letnom semestri

  Názvy a skratky predmetov, učiteľov a učební v rozvrhu

  Rozvrhy učiteľov

  Rozvrhy učební

  Fyzioterapia, bakalárske štúdium

  Fyzioterapia, magisterské štúdium

  Fyzioterapia, doktorandské štúdium

  Laboratórne vyšetrovacie metódy, bakalárske štúdium

  Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium, denná forma

  Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium, externá forma

  Rádiologická technika, bakalárske štúdium

  Urgentná zdravotná starostlivosť, bakalárske štúdium

  Verejné zdravotníctvo, bakalárske štúdium